EvanjelickýMatúš28,16

Matúš 28:16

Evanjelium podľa Matúša

Po­tom jedenás­ti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im roz­kázal Ježiš,


Verš v kontexte

15 Oni vzali peniaze a urobili, ako ich po­učili. A táto zvesť je rozšírená medzi Žid­mi až do­dnes. 16 Po­tom jedenás­ti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im roz­kázal Ježiš, 17 a keď Ho uzreli, po­klonili sa Mu; nie­ktorí však po­chybovali.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

16 A tí jedonás­ti učeníci išli do Galilee, na vrch, kam im bol nariadil Ježiš.

Evanjelický

16 Po­tom jedenás­ti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im roz­kázal Ježiš,

Ekumenický

16 Jedenás­ti učeníci od­išli do Galiley na vrch, kam im roz­kázal Ježiš.

Bible21

16 Je­denáct učedníků pak ode­šlo do Ga­li­le­je na ho­ru, kte­rou jim Ježíš určil.