EvanjelickýMatúš3

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Ján Krstiteľ1 V tých dňoch vy­stúpil Ján Krs­titeľ, kázal na púšti Jud­skej 2 a hovoril: Po­kánie čiňte, lebo sa pri­blížilo kráľov­stvo nebes­ké. 3 Toto je totiž ten, o ktorom po­vedal prorok Izai­áš: Hlas volajúceho na púšti: Pri­pravuj­te Pánovi ces­tu, vy­rov­návaj­te Mu chod­níky. 4 Ten­to Ján mal odev z ťavej srs­ti, okolo bedier kožený opasok a po­kr­mom boli mu kobyl­ky a poľný med. 5 Vtedy vy­chádzal k nemu Jeruzalem a celé Jud­sko, aj celé okolie Jor­dánu, 6 vy­znávali svoje hriechy a dávali sa mu krs­tiť v rieke Jor­dáne. 7 Keď však videli, že mnohí z farizejov a sadukajov pri­chádzajú na krst, po­vedal im: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako unik­núť na­stávajúcemu hnevu? 8 Vy­dávaj­te teda ovocie hod­né po­kánia. 9 A ne­mys­lite, že si môžete po­vedať: Veď máme otca Ab­raháma! Lebo hovorím vám, že Boh z tých­to kameňov môže vzbudiť deti Ab­rahámovi. 10 Ale sekera je už priložená na korene stromov; každý strom teda, ktorý nerodí dob­ré ovocie, vy­tnú a hodia do ohňa. 11 Ja vás krs­tím vodou na po­kánie, ale Ten, ktorý pri­chádza za mnou, je moc­nejší ako ja; nie som hoden niesť Mu san­dále; On vás bude krs­tiť Duchom Svätým a ohňom. 12 V jeho ruke je vejačka, vy­čis­tí si hum­no a svoju pšenicu zhromaždí do obil­nice, ale plevy spáli v ne­uhasiteľnom oh­ni. Pokrstenie Ježiša13 Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jor­dánu ku Jánovi, aby sa mu dal po­krs­tiť. 14 On Mu však od­poroval a po­vedal: Ja by som sa mal dať po­krs­tiť Tebe, a Ty pri­chádzaš ku mne? 15 Ale Ježiš mu po­vedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší na­pl­niť všet­ku spravod­livosť. Po­volil Mu teda. 16 Keď bol Ježiš po­krs­tený, hneď vy­stúpil z vody, a hľa, ot­vorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zo­stupoval ako holubica a pri­chádzal na Neho. 17 A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

EvanjelickýMatúš3