EvanjelickýMatúš16

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Kvas farizejov a sadukajov1 Prišli k Nemu farizeji a sadukaji a po­kúšajúc Ho, žiadali, aby im ukázal znamenie z neba. 2 On im však od­povedal: [Keď sa zvečerieva, hovorievate: Zore sú za­pálené na nebi; bude pek­ne. 3 A ráno: Ob­loha je za­pálená a za­chmúrená, bude búr­ka. Po­kryt­ci, úkazy na nebi teda viete roz­súdiť, a znamenia časov ne­viete?] 4 Zlé a cudzoložné po­kolenie znamenie vy­hľadáva, ale nebude mu dané znamenie, len ak znamenie Jonášovo. I nechal ich tam a od­išiel. 5 Učeníci prišli na druhý breh, ale za­bud­li vziať so sebou chlieb. 6 Ježiš im po­vedal: Daj­te si po­zor a varuj­te sa kvasu farizejov a sadukajov! 7 Oni uvažovali a hovorili medzi sebou: To pre­to, že sme ne­vzali so sebou chlieb. 8 Ježiš to zbadal a riekol: Ó, malover­ní, prečo hovoríte medzi sebou, že ne­máte chleba? 9 Či ešte nerozumiete? Či sa ne­pamätáte na päť chlebov pre päťtisíc ľudí, a koľko košov ste naz­bierali? 10 Ani na sedem chlebov pre štyritisíc ľudí, a koľko košov ste zo­zbierali? 11 Ako to, že nerozumiete, že nie o chleboch som vám po­vedal! Varuj­te sa kvasu farizejov a sadukajov! 12 Až vtedy porozumeli, že im ne­povedal, aby sa varovali kvasu [chleba], ale učenia farizejov a sadukajov. Petrovo vyznanie13 Keď Ježiš prišiel do krajov Cezarey Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov: Za koho po­kladajú ľudia Syna človeka? 14 Od­povedali: Jed­ni za Jána Krs­titeľa, iní za Eliáša, zase iní za Jeremiáša alebo za jed­ného z prorokov. 15 Opýtal sa ich: A vy za koho ma po­kladáte? 16 Od­vetil Šimon Peter: Ty si Kris­tus , Syn Boha živého. 17 Od­povedal mu Ježiš: Blaho­slavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nez­javili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale po­stavím svoju cir­kev a pekel­né brány ju ne­premôžu. 19 Dám ti kľúče kráľov­stva nebes­kého, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach, a čokoľvek roz­viažeš na zemi, bude roz­viazané na nebesiach. 20 Po­tom prís­ne pri­kázal učeníkom, aby nehovorili ni­komu, že On je Kris­tus . Ježiš predpovedá svoje utrpenie21 Od­vtedy začal Ježiš Kris­tus svojim učeníkom po­ukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho tr­pieť od starších a veľkňazov i zákon­níkov a že musí byť za­bitý a v tretí deň vstať z mŕt­vych. 22 Tu Ho vzal Peter a začal Ho od­hovárať: Nech Ti je Boh milos­tivý, Pane! To sa Ti ne­smie stať! 23 On sa však ob­rátil a riekol Pet­rovi: Choď za mňa, satan, na po­horšenie si mi, pre­tože ne­mys­líš na veci Božie, ale na ľud­ské. 24 Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak nie­kto chce prísť za mnou, nech za­prie seba samého, vez­me svoj kríž na seba a na­sleduje ma! 25 Lebo kto by si chcel za­chrániť život , stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, náj­de ho. 26 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka hoci celý svet, ale utr­pí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihod­notu na vy­kúpenie svojej duše? 27 Syn človeka zais­te príde v sláve svoj­ho Otca so svojimi an­jel­mi, a vtedy od­platí každému podľa jeho skut­kov. 28 Veru hovorím vám, že sú nie­ktorí medzi tými, čo tu stoja, ktorí ne­okúsia sm­rť, do­kiaľ ne­uvidia, že Syn človeka pri­chádza vo svojom kráľov­stve.

EvanjelickýMatúš16