EvanjelickýMatúš18

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Kto je najväčší1 V tú hodinu pri­stúpili k Ježišovi Jeho učeníci a spýtali sa: Kto je naj­väčší v kráľov­stve nebes­kom? 2 On si za­volal dieťa, po­stavil ho medzi nich 3 a riekol: Veru, hovorím vám: Ak sa ne­ob­rátite a nebudete ako deti, ni­kdy ne­voj­dete do kráľov­stva nebes­kého. 4 Kto sa teda po­korí ako toto dieťa, je naj­väčší v kráľov­stve nebes­kom. O zvádzaní na hriech5 Kto by prijal jed­no takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma! 6 Kto by však zviedol na hriech jed­ného z tých­to maličkých, ktorí veria vo mňa, lepšie by bolo, aby mu os­lí žar­nov za­vesili na šiju a po­topili ho do mor­skej hl­biny. 7 Beda svetu pre zvody na hriech; zvody síce musia prísť, ale beda človeku, z ktorého pri­chádza zvádzanie. 8 Ak ťa zvádza ruka alebo noha, od­tni si ju a za­hoď, lebo lepšie ti je o jed­nej ruke alebo nohe voj­sť do života, ako keby si mal obe ruky alebo obe nohy, a hodili by ťa do večného ohňa. 9 A ak ťa zvádza oko, vy­lúp si ho a za­hoď; lebo lepšie ti je jed­no­okému voj­sť do života, ako keby si mal obe oči, a hodili by ťa do oh­nivého pek­la. 10 Hľaďte, aby ste ne­pohŕdali ani jed­ným z tých­to maličkých, lebo hovorím vám, že ich an­jeli v nebesiach ustavične hľadia na tvár môj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach. 11 [Lebo Syn človeka prišiel spasiť, čo za­hynulo.] Podobenstvo o stratenej ovci12 Čo mys­líte? Keby nie­kto mal sto oviec a jed­na z nich by za­blúdila, či nenechá tých deväťdesiat­deväť na vr­choch a ne­pôj­de hľadať tú, ktorá za­blúdila? 13 A keď sa mu ju podarí náj­sť - veru vám hovorím - väčšmi sa jej raduje ako oným deväťdesiatim deviatim, ktoré nezab­lúdili. 14 Tak nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby za­hynul čo aj len jeden z tých­to maličkých. Cirkevná disciplína15 Keby tvoj brat zhrešil [proti tebe], choď a po­kar­haj ho medzi štyr­mi očami. Ak ťa po­slúch­ne, zís­kal si svoj­ho brata; 16 ak ťa ne­pos­lúch­ne, vez­mi so sebou ešte jed­ného alebo dvoch, aby všet­ko bolo zis­tené svedec­tvom dvoch alebo troch sved­kov. 17 Ak ich ne­pos­lúch­ne, po­vedz to cir­kev­nému zboru; ak ne­pos­lúch­ne ani cir­kev­ný zbor, nech ti je ako po­han a col­ník. 18 Veru, hovorím vám: Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané na nebi, a čokoľvek roz­viažete na zemi, bude roz­viazané na nebi. 19 A zase vám hovorím: Ak sa dvaja z vás do­hod­nú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, do­stane sa im toho od môj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach. 20 Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi. Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi21 Vtedy pri­stúpil Peter a spýtal sa Ho: Pane, keď sa brat pre­viní proti mne, koľko razy mu od­pus­tiť? Až do sedem razy? 22 Ježiš mu od­povedal: Nehovorím ti, že až do sedem razy, ale až do sedem­desiatk­rát sedem razy! 23 Pre­to podob­né je kráľov­stvo nebes­ké človeku-kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. 24 Keď začal účtovať, pri­vied­li mu jed­ného, ktorý mu bol dlžný desaťtisíc talen­tov . 25 Pre­tože ne­mal čím za­platiť, roz­kázal ho pán predať aj so ženou, aj s deťmi a so všet­kým, čo mal, a za­platiť. 26 Sluha mu však padol k nohám a prosil ho: Po­zhovej mi a všet­ko ti za­platím! 27 A pán sa zľutoval nad sluhom, pre­pus­til ho a dlh mu od­pus­til. 28 Keď ten­to sluha vy­šiel, stretol jed­ného zo svojich spolu­sluhov, ktorý mu bol dlžný sto denárov. Chytil ho a š­kr­til hovoriac: Za­plať, čo si dlžný! 29 Jeho spolu­sluha padol [mu k nohám] a prosil ho: Po­zhovej mi a za­platím ti! 30 On však nech­cel, ale od­išiel a uvr­hol ho do väzenia, do­kiaľ by dlh neza­platil. 31 Keď jeho spolu­sluhovia videli, čo sa stalo, náram­ne sa za­rmútili, šli a roz­povedali svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa pri­hodilo. 32 Vtedy pred­volal si ho pán a po­vedal mu: Ty zlý sluha, celý dlh som ti od­pus­til, pre­tože si ma prosil; 33 či si sa ne­mal aj ty zmilovať nad svojím spolu­sluhom, ako som sa aj ja zmiloval nad tebou? 34 A roz­hneval sa jeho pán a odo­vzdal ho mučiteľom, do­kiaľ by neza­platil celý dlh. 35 Tak i môj Otec nebes­ký urobí vám, ak ne­od­pus­títe zo srd­ca každý svoj­mu bratovi [jeho pre­vinenia].

EvanjelickýMatúš18