EvanjelickýMatúš20

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Robotníci na vinici1 Kráľov­stvo nebes­ké je podob­né človeku hos­podárovi, ktorý vy­šiel na ús­vite najať si robot­níkov na vinicu. 2 Zjed­nal robot­níkov za denár na deň a po­slal ich na vinicu. 3 O deviatej hodine vy­šiel zase a videl, že iní stoja, za­háľajúc na námes­tí. 4 A po­vedal im: Choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravod­livé, dám vám. 5 A oni šli. Keď po­tom vy­šiel o dvanás­tej a o tretej po­obede, urobil podob­ne. 6 A keď vy­šiel o piatej večer, našiel tam iných stáť, i po­vedal im: Čo tu stojíte, za­háľajúc celý deň? 7 Od­povedali mu: Ni­kto nás nenajal. Po­vedal im: Choďte aj vy na vinicu [a čo bude spravod­livé, do­stanete]. 8 Keď sa zvečerilo, po­vedal pán vinice svoj­mu šafárovi: Za­volaj robot­níkov a vy­plať ich, počnúc od po­sled­ných až do pr­vých. 9 Prišli tí, čo boli najatí o piatej hodine večer, a do­stali po denári. 10 Keď prišli pr­ví, mys­leli si, že do­stanú viac, ale aj oni do­stali po denári. 11 A keď do­stali, re­ptali proti hos­podárovi: 12 Títo po­sled­ní pracovali hodinu, a urobil si ich rov­nými s na­mi, ktorí sme znášali bremeno dňa i páľavu sln­ka. 13 On však od­povedal jed­nému z nich: Priateľ, nek­riv­dím ti; či si sa nez­jed­nal so mnou za denár? 14 Vez­mi, čo je tvoje, a choď! Ja však tomuto po­sled­nému chcem dať toľko ako tebe. 15 Či ne­mám právo urobiť so svojím, čo chcem? A či za­zeráš na mňa pre­to, že som dob­rý? 16 Tak budú po­sled­ní pr­vými a pr­ví po­sled­nými, [lebo mnoho je po­volaných, ale málo vy­volených]. Ježiš tretí raz predpovedá svoje utrpenie17 Keď sa Ježiš po­beral do Jeruzalema, vzal na­bok dvanás­tich a hovoril im na ces­te: 18 Aj­hľa, vstupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vy­daný veľkňazom a zákon­níkom, od­súdia ho na sm­rť, 19 vy­dajú po­hanom, aby sa Mu po­smievali, zbičovali Ho a ukrižovali: ale na tretí deň vstane z mŕt­vych. Zebedeovi synovia20 Vtedy prišla k Nemu mat­ka synov Zebede­ových so svojimi syn­mi, po­klonila sa Mu a prosila niečo od Neho. 21 On sa jej opýtal: Čo chceš? Od­vetila Mu: Roz­káž, aby títo moji dvaja synovia sedeli Ti jeden na pravici a druhý na ľavici v Tvojom kráľov­stve. 22 Ježiš od­povedal: Ne­viete, o čo prosíte. Či môžete piť z kalicha, z ktorého ja mám piť [a byť po­krs­tení krs­tom, ktorým som ja krs­tený]? Od­povedali Mu: Môžeme. 23 Po­vedal im: Z kalicha môj­ho budete piť [a krs­tom, ktorým som ja krs­tený, budete krs­tení], avšak dať vám, aby ste mi sedeli na pravici a na ľavici, nie je mojou vecou, ale (do­stane sa) tým, ktorým to môj Otec pri­pravil. 24 Keď to počuli desiati, na­mr­zeli sa na oných dvoch bratov. 25 Ježiš ich však za­volal a riekol im: Viete, že vladári národov panujú nad nimi a moc­nári vy­konávajú svoju moc nad nimi. 26 Medzi vami to tak nebude, ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služob­níkom, 27 a kto by sa medzi vami chcel stať pr­vým, bude vaším sluhom. 28 Ako ani Syn človeka ne­prišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkup­né za mnohých. Uzdravenie dvoch slepých pri Jerichu29 Keď vy­chádzali z Jericha, na­sledoval Ho veľký zá­stup. 30 A hľa, dvaja slepí sedeli pri ces­te, a keď počuli, že Ježiš ide tadiaľ, skrík­li: Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad na­mi! 31 Zá­stup im však do­hováral, aby za­mĺk­li, ale oni tým väčšmi kričali: Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad na­mi; 32 I za­stal Ježiš, za­volal ich a riekol: Čo chcete, aby som vám urobil? 33 Po­vedali Mu: Pane, nech sa nám ot­voria oči. 34 I zľutoval sa Ježiš, dot­kol sa im očí a hneď videli a na­sledovali Ho.

EvanjelickýMatúš20