EvanjelickýMatúš11

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Posolstvo Jána Krstiteľa1 Keď Ježiš vy­dal dvanás­tim učeníkom roz­kazy, od­išiel od­tiaľ učiť a kázať po ich mes­tách. 2 Keď Ján v žalári počul o skut­koch Kris­tových, po­slal k Nemu svojich učeníkov, 3 aby sa Ho spýtali: Či si Ty ten, čo má prísť, a či iného čakať? 4 Ježiš im od­povedal: Choďte a oznám­te Jánovi, čo počúvate a čo vidíte: 5 slepí vidia, chromí chodia, malomoc­ní sa čis­tia, hluchí počujú, mŕt­vi vstávajú a chudob­ným sa zves­tuje evan­jelium. 6 Blaho­slavený je, kto by sa ne­pohoršil na mne. Svedectvo Kristovo o Jánovi7 Keď (po­slovia) od­išli, začal Ježiš hovoriť zá­stupom o Jánovi: Čo ste vy šli vidieť na púšť? Či trs­tinu, ktorú vietor sem-tam kolíše? 8 Alebo čo ste vy­šli vidieť? Človeka, ob­lečeného do mäk­kého rúcha? Aj­hľa, tí, čo nosia mäk­ké rúcho, bývajú v kráľov­ských domoch. 9 Čo ste teda vy­šli? Či vidieť proroka? Áno, hovorím vám: omnoho viac ako proroka. 10 Toto je ten, o ktorom je na­písané: Aj­hľa, po­sielam svoj­ho po­sla pred Tebou a on Ti pri­praví ces­tu. 11 Veru vám hovorím: Medzi narodenými zo žien ne­povs­tal väčší nad Jána Krs­titeľa, ale kto je naj­menší v kráľov­stve nebes­kom, je väčší ako on. 12 Odo dní Jána Krs­titeľa až do­dnes kráľov­stvo nebes­ké tr­pí násilie a násil­níci ho uchvacujú. 13 Lebo všet­ci proroci aj zákon až po Jána prorokovali. 14 Ale ak chcete prijať: on je Eliáš, ktorý má prísť. 15 Kto má uši, nech počuje! 16 Čomu však pri­podob­ním toto po­kolenie? Podob­né je deťom, ktoré sedia na námes­tiach a pri­volávajú os­tat­ným: 17 Pís­kali sme vám, ne­tan­covali ste; plakali sme, a nenariekali ste. 18 Prišiel totiž Ján, ani nejedol, ani ne­pil, a hovoria: Démonom je po­sad­nutý! 19 Prišiel Syn človeka, jedol a pil, a hovoria: Aj­hľa, človek žráč a pijan vína, priateľ col­níkov a hriešnikov. I ospravedl­nená je múd­rosť svojimi skut­kami. Hrozba nekajúcim mestám20 Vtedy začal kar­hať mes­tá pre­to, že sa nekajali, hoci sa stalo v nich naj­viac Jeho divov: 21 Beda ti, Chorazim; beda ti, Bet­sai­da! Lebo keby sa v Týre a v Sidone boli stali divy, ktoré sa stali u vás, dáv­no by sa boli kajali vo vrecovine a na popole. 22 Ale vravím vám: Ľahšie bude v deň súd­ny Týru a Sidonu ako vám. 23 A ty, Kafar­naum, budeš sa vari až do neba vy­vyšovať? Zrútiš sa až do pod­svetia. Keby sa v Sodome stali divy, ktoré sa stali v tebe, stála by až do­dnes. 24 Ale vravím vám, že ľahšie bude v deň súd­ny Sodome ako tebe. Ježiš chváli Otca a k sebe volá preťažených25 V ten is­tý čas riekol Ježiš: Chválim Ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si toto skryl pred múd­rymi a roz­um­nými a zjavil ne­mluvňatám; 26 áno, Otče, lebo tak sa Ti páčilo. 27 Všet­ko mi odo­vzdal môj Otec, a ni­kto ne­poz­ná Syna, len Otec, ani Otca ni­kto ne­poz­ná, len Syn a komu by Syn chcel zjaviť. 28 Poďte ku mne všet­ci, ktorí sa na­máhate a ste preťažení; ja vám dám od­počinutie! 29 Vez­mite na seba moje jar­mo a učte sa odo mňa, lebo som krot­ký a po­kor­ný v srd­ci, a náj­dete si od­počinutie duše; 30 lebo moje jar­mo je lahod­né a moje bremeno ľah­ké!

EvanjelickýMatúš11