EvanjelickýMatúš2

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Mudrci od východu1 Keď sa Ježiš narodil v jud­skom Bet­leheme za čias kráľa Herodesa, aj­hľa, mudr­ci od východu prišli do Jeruzalema 2 a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židov­ský? Videli sme totiž Jeho hviez­du na východe a prišli sme sa Mu po­kloniť. 3 Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem. 4 Zhromaždil všet­kých veľkňazov a zákon­níkov ľudu a vy­pytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5 Od­povedali mu: v jud­skom Bet­leheme, lebo tak píše prorok: 6 A ty, Bet­lehem, jud­ská zem, nijako nie si naj­menší medzi vývodiacimi mes­tami jud­skými, lebo z teba vy­j­de vod­ca, ktorý bude pásť môj ľud iz­rael­ský. 7 Nato Herodes sa ich po­vy­pytoval na čas, kedy sa zjavila hviez­da. 8 A keď ich po­sielal do Bet­lehema, po­vedal: Choďte, dô­klad­ne sa pre­zvedaj­te o tom dieťat­ku; a keď Ho náj­dete, oznám­te mi, aby som aj ja šiel a po­klonil sa Mu. 9 Oni vy­počuli kráľa a od­išli. A hľa, hviez­da, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa za­stavila nad mies­tom, kde bolo dieťat­ko. 10 Keď uzreli hviez­du, za­radovali sa veľkou radosťou. 11 I vošli do domu, uvideli dieťat­ko s mat­kou Mári­ou, pad­li na tvár a klaňali sa Mu. Po­tom ot­vorili svoje klenot­nice a obetovali Mu dary: zlato, kadid­lo a myr­hu. 12 A keď sa im vo sne do­stalo na­pomenutia, aby sa ne­vracali k Herodesovi, vrátili sa inou ces­tou do svojej krajiny. Útek do Egypta13 Keď od­išli, aj­hľa, an­jel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi a po­vedal mu: Vstaň, vez­mi dieťat­ko a Jeho mat­ku, uteč do Egyp­ta a zo­staň tam, do­kiaľ ti ne­poviem. Lebo Herodes bude hľadať dieťat­ko, aby Ho za­hubil. 14 Vstal teda v noci, vzal dieťat­ko a Jeho mat­ku, od­išiel do Egyp­ta 15 a bol tam až do smr­ti Herodesovej, aby sa na­pl­nilo, čo Pán bol riekol ús­tami proroka: Z Egyp­ta som po­volal svoj­ho Syna. 16 Keď Herodes videl, že ho mudr­ci oklamali, strašne sa roz­hneval a dal po­v­raždiť všet­ky deti v Bet­leheme a na celom jeho okolí, počnúc od dvoj­ročných nadol, podľa času, na ktorý sa dô­klad­ne po­vy­pytoval mudr­cov. 17 Vtedy spl­nilo sa slovo proroka Jeremiáša: 18 Hlas bolo počuť v Ráme, mnoho plaču a náreku: Ráchel oplakávala svoje deti a nech­cela sa dať po­tešiť, pre­tože ich niet. 19 Ale keď Herodes umrel, aj­hľa, an­jel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi v Egyp­te 20 a po­vedal: Vstaň, vez­mi dieťat­ko a jeho mat­ku a choď do Iz­raela; lebo po­mreli už, ktorí číhali na život dieťat­ka. 21 Vstal teda, vzal dieťat­ko a Jeho mat­ku a prišiel do Iz­raela. 22 Ale keď počul, že Ar­chela­os kraľuje v Jud­sku mies­to svoj­ho otca Herodesa, bál sa tam ísť. Do­stalo sa mu však na­pomenutia vo sne a odo­bral sa do Galiley. 23 A príduc tam, osadil sa v mes­te zvanom Nazaret, aby sa na­pl­nilo slovo prorokov, že sa bude volať Nazaret­ský.

EvanjelickýMatúš2