EvanjelickýMatúš14

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Smrť Jána Krstiteľa1 Vtedy sa do­počul tet­rar­cha Herodes o Ježišovi, 2 a po­vedal svojim sluhom: Toto je Ján Krs­titeľ; vstal z mŕt­vych, pre­to pôsobí v ňom záz­račná moc. 3 Herodes totiž dal zlapať Jána, zviazať a uvrh­núť do väzenia pre Herodiadu, ženu svoj­ho brata Filipa; 4 lebo mu Ján bol po­vedal: Nie ti je do­volené žiť s ňou. 5 Chcel ho pre­to usmr­tiť, ale sa bál ľudu, lebo ho mali za proroka. 6 Na Herodesove narodeniny tan­covala dcéra Herodiady pred nimi, a tak sa za­páčila Herodesovi, 7 že pri­sahal dať jej, čo si len zažiada. 8 Ona, navedená mat­kou, po­vedala: Daj mi tu na mise hlavu Jána Krs­titeľa! 9 I za­rmútil sa kráľ, ale pre prísahu a kvôli spolu­hodov­níkom roz­kázal ju dať. 10 A po­slal sťať Jána vo väzení. 11 I prinies­li jeho hlavu na mise, dali ju dievčaťu a ono ju zanies­lo mat­ke. 12 Po­tom prišli jeho učeníci, vzali mŕt­volu a po­chovali; nato od­išli a oznámili to Ježišovi. Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí13 Keď to Ježiš počul, utiahol sa loďou na pus­té mies­to do samoty. Ako sa zá­stupy do­počuli o tom, na­sledovali Ho z miest pešo. 14 Keď vy­stúpil (z lode) a uzrel veľký zá­stup, zľutoval sa nad ním a uzdravoval ich ne­moc­ných. 15 Pod­večer prišli k Nemu učeníci a po­vedali: Kraj je pus­tý a čas už po­kročil; roz­pusť teda zá­stupy, nech si idú do dedín na­kúpiť po­krm. 16 Ježiš im však od­povedal: Ne­treba im od­chádzať, vy im daj­te jesť. 17 A oni Mu po­vedali: Máme tu len päť chlebov a dve ryby. 18 Od­povedal: Prines­te mi ich sem! 19 Po­tom kázal zá­stupom sad­núť si do trávy, vzal tých päť chlebov a obe ryby, po­z­dvihol oči k nebu, dob­rorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zá­stupom. 20 I jed­li všet­ci, na­sýtili sa a ešte aj zvyškov naz­bierali dvanásť pl­ných košov. 21 Tých však, čo jed­li, bolo asi päťtisíc mužov ok­rem žien a detí. Ježiš chodí po mori22 Po­tom roz­kázal učeníkom vstúpiť na loď a pre­plaviť sa pred Ním na druhú stranu, kým neroz­pus­tí zá­stupy. 23 Keď roz­pus­til zá­stupy, vy­stúpil sám na vrch mod­liť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. 24 Loď bola už mnoho honov od brehu a zmietali ňou vl­ny, pre­tože vietor fúkal proti nim. 25 O štvr­tej nočnej stráži prišiel k nim (Ježiš), chodiac po mori. 26 Keď Ho učeníci videli chodiť po mori, predesili sa a zvolali: To je prí­zrak! A od strachu kričali. 27 Ježiš však hneď pre­hovoril k nim: Vzmužte sa, ja som, neboj­te sa! 28 Peter mu po­vedal: Pane, ak si to Ty, roz­káž mi prísť k Tebe po vode. 29 Od­povedal mu: Poď! I vy­stúpil Peter z lode, chodil po vode a šiel k Ježišovi. 30 Ale vidiac, že je vietor, preľakol sa, začal sa topiť a vy­kríkol: Pane, za­chráň ma! 31 Ježiš vy­strel hneď ruku, za­chytil ho a po­vedal mu: Ó, malover­ný, prečo si po­chyboval? 32 Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol. 33 A tí, čo boli na lodi, pad­li Mu k nohám a hovorili: Vprav­de, Syn Boží si! Pán uzdravuje34 Keď sa pre­plavili, prišli do Genezaretu. 35 Keď Ho ľudia toho kraja po­znali, rozo­slali po­slov po celom okolí; i prinášali k Nemu všet­kých chorých 36 a prosili Ho, aby sa Mu smeli dot­knúť čo aj len lemu plášťa. A všet­ci, ktorí sa Ho dot­kli, boli za­chránení.

EvanjelickýMatúš14