EvanjelickýMatúš17

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Ježišovo premenenie1 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Pet­ra, Jakuba a jeho brata Jána a vy­viedol ich na vy­soký vrch do samoty. 2 Tam sa pre­menil pred nimi a tvár Mu žiarila sťa sln­ko a rúcho jeho zbelelo ako svet­lo. 3 A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s Ním. 4 Peter pre­hovoril k Ježišovi: Pane, dob­re je nám tu. Ak chceš, urobí tu tri stán­ky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. 5 Keď on ešte hovoril, aj­hľa, jas­ný ob­lak ich za­strel a z ob­laku oz­val sa hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho po­slúchaj­te. 6 Keď to učeníci počuli, pad­li na tvár a náram­ne sa báli. 7 Ježiš pri­stúpiac k nim, dot­kol sa ich a riekol: Vstaňte a neboj­te sa! 8 A keď po­z­dvih­li oči, ne­videli ni­koho, len samého Ježiša. 9 Keď schádzali z vr­chu, pri­kázal im Ježiš: Ni­komu nehovor­te o tom­to videní, kým Syn človeka ne­vs­tane z mŕt­vych! 10 Učeníci sa Ho spýtali: Prečo teda hovoria zákon­níci, že najprv musí prísť Eliáš? 11 Od­povedal: Eliáš síce príde a na­praví všet­ko. 12 Ba hovorím vám: Eliáš už prišiel, a ne­poz­nali ho, ale urobili s ním, čo chceli. Tak bude tr­pieť od nich aj Syn človeka. 13 Vtedy učeníci porozumeli, že im hovoril o Jánovi Krs­titeľovi. Uzdravenie chorého na padúcnicu14 Keď prišli k zá­stupu, pri­stúpil k Nemu jeden človek, padol pred Ním na kolená 15 a po­vedal: Pane, zmiluj sa nad mojím synom; je chorý na padúc­nicu a zle je s ním. Lebo čas­to padá do ohňa a čas­to do vody. 16 Pri­viedol som ho k Tvojim učeníkom, a ne­moh­li ho uzdraviť. 17 Ježiš od­povedal: Ó, ne­veriace a pre­vrátené po­kolenie, do­kedy ešte budem s vami? Do­kedy vás budem tr­pieť? Prines­te ho sem! 18 I po­hrozil Ježiš démonovi, a ten vy­šiel z neho. A ozdravel chlapec v tú hodinu. 19 Tu pri­stúpili k Ježišovi Jeho učeníci a spýtali sa Ho osamote: Prečo sme ho my ne­moh­li vy­hnať? 20 Od­povedal im: Pre svoju malú vieru! Veru, hovorím vám: Keby ste mali vieru ako horčičné zrno, a po­vedali by ste tomuto vr­chu: Prej­di od­tiaľto ta, - prej­de! Nič vám nebude ne­možné. 21 [Ten­to rod (démonov) ne­vychádza ináč, len s mod­lit­bou a pôs­tom.] Ježiš znovu predpovedá svoje utrpenie22 Keď spolu chodili po Galilei, riekol im Ježiš: Syna človeka vy­dajú ľuďom do rúk; 23 za­bijú Ho, ale tretieho dňa vstane z mŕt­vych. I za­rmútili sa náram­ne. Ježiš platí daň24 Keď prišli do Kafar­nau­mu, pri­stúpili k Pet­rovi vy­berači chrámovej dane a spýtali sa: Či váš maj­ster ne­platí chrámovú daň? 25 Od­povedal: Platí. Keď prišiel domov, pred­išiel ho Ježiš a riekol: Čo mys­líš, Šimon? Od koho berú zem­skí králi clo alebo daň? Od svojich synov, a či od cudzích? 26 Keď od­povedal, že od cudzích, riekol mu Ježiš: Synovia sú teda oslobodení. 27 Ale aby sme ich ne­pohoršili, choď, hoď do mora udicu, vez­mi rybu, ktorá sa pr­vá chytí, ot­vor jej ús­ta, náj­deš v nej peniaz , vez­mi ho a daj im za mňa i za seba

EvanjelickýMatúš17