EvanjelickýMatúš23

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Ježišova reč proti farizejom1 Vtedy hovoril Ježiš zá­stupom a svojim učeníkom: 2 Na stolicu Mojžišovu po­sadili sa zákon­níci a farizeji. 3 Čokoľvek by vám hovorili, konaj­te a za­chovávaj­te, ale podľa ich skut­kov nerob­te, lebo hovoria a nekonajú, 4 zväzujú ťažké bremená a na­kladajú ľuďom na plecia, ale sami nech­cú ich po­hnúť ani prs­tom. 5 A všet­ky svoje skut­ky konajú, aby ich ľudia videli. Širšími si robia mod­liteb­né remien­ky a zväčšujú strap­ce na rúchu; 6 obľubujú si pred­né mies­ta na hos­tinách, pr­vé mies­ta v synagógach, 7 po­zdravy na námes­tiach, a to, keď im ľudia hovoria: Maj­ster! 8 Vy si však nedaj­te hovoriť: Maj­ster! lebo jeden je váš Maj­ster a vy všet­ci ste bratia. 9 A ni­komu na zemi nehovor­te: Otec! lebo jeden je váš Otec, ten nebes­ký; 10 a nedávaj­te si hovoriť: Vod­covia! lebo jeden je váš Vod­ca, Kris­tus. 11 A kto z vás je naj­väčší, nech vám je služob­níkom. 12 Kto sa po­výši, bude ponížený, a kto sa poníži, bude po­výšený. 13 Beda vám, zákon­níci a farizeji-po­kryt­ci, že za­tvárate kráľov­stvo nebes­ké pred ľuďmi; sami ne­vchádzate do neho, a tým, čo by chceli vchádzať, nedovolíte voj­sť. 14 [Beda vám, zákon­níci a farizeji-po­kryt­ci, že vy­žierate domy vdov pod zámien­kou dl­hých mod­litieb; pre­to pre­pad­nete prís­nejšiemu súdu.] 15 Beda vám, zákon­níci a farizeji-po­kryt­ci, že ob­chádzate more i zem, aby ste zís­kali jed­ného novover­ca, a keď sa ním stal, urobíte z neho syna pek­la, dvak­rát horšieho, ako ste sami. 16 Beda vám, slepí vod­covia, ktorí hovoríte: Kto by pri­sahal na chrám, to je nič, ale kto by pri­sahal na chrámové zlato, to ho viaže. 17 Bláz­ni a slep­ci, čože je viac: či zlato, a či chrám, ktorý po­sväcuje to zlato? 18 A za­se: Kto by pri­sahal na ol­tár, to je nič; ale kto pri­sahá na dar na ňom, to ho viaže. 19 [Bláz­ni a] slep­ci! Čože je viac: či dar, a či ol­tár, ktorý ten dar po­sväcuje? 20 Kto teda pri­sahá na ol­tár, pri­sahá naň aj na všet­ko, čo je na ňom; 21 a kto pri­sahá na chrám, pri­sahá naň aj na Toho, kto pre­býva v ňom; 22 a kto pri­sahá na nebo, pri­sahá na trón Boží aj na Toho, kto sedí na ňom. 23 Beda vám, zákon­níci a farizeji-po­kryt­ci, že dávate desatiny z mäty, kôp­ru a ras­ce, ale zaned­bávate, čo je závažnejšie v zákone, totiž spravod­livosť, milo­sr­den­stvo a ver­nosť. Toto ste mali činiť a tam­to nezaned­bávať. 24 Slepí vod­covia! Pre­ciedzate komára, a prežierate ťavu. 25 Beda vám, zákon­níci a farizeji-po­kryt­ci, že čis­títe zo­vňajšok čaše a mis­ky, ale vnút­ri sú pl­né lúpeže a ne­mier­nos­ti. 26 Ty slepý farizej! Najprv vy­čisť vnút­ro čaše [a mis­ky], aby bol čis­tý aj ich zo­vňajšok. 27 Beda vám, zákon­níci a farizeji-po­kryt­ci, že sa podobáte obieleným hrobom, ktoré sa zvon­ku zdajú krás­nymi, ale vnút­ri sú pl­né umr­lčích kos­tí a všelijakej nečis­toty. 28 Tak aj vy navonok zdáte sa ľuďom spravod­livými, ale vnút­ri ste pl­ní po­krytec­tva a ne­právos­ti. 29 Beda vám, zákon­níci a farizeji-po­kryt­ci, že prorokom staviate hrob­ky, spravod­livým oz­dobujete ná­hrob­ky 30 a hovoríte: Keby sme boli žili za časov svojich ot­cov, neboli by sme spolu s nimi prelievali krv prorokov. 31 Tak svedčíte sami proti sebe, že ste synovia tých, čo po­v­raždili prorokov. 32 A vy len do­vŕšite mieru svojich ot­cov! 33 Hadi! Vreteničie plemeno! Ako unik­nete pekel­nému súdu? 34 Pre­to, hľa, po­sielam vám prorokov, múd­rych ľudí a zákon­níkov; a vy nie­ktorých z nich za­mor­dujete a ukrižujete, iných zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prena­sledovať z mes­ta do mes­ta, 35 a to pre­to, aby prišla na vás všet­ka spravod­livá krv vy­liata na zemi, od krvi spravod­livého Ábela až po krv Za­chariáša, syna Barach­jov­ho, ktorého ste za­vraždili medzi chrámom a ol­tárom. 36 Veru, hovorím vám: To všet­ko príde na toto po­kolenie. 37 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli po­sielaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako si sliep­ka zhromažďuje kuriat­ka pod kríd­la, a nech­celi ste. 38 Aj­hľa, zanecháva sa vám dom váš pus­tý. 39 Lebo hovorím vám: Ne­uvidíte ma od­teraz až do­vtedy, do­kiaľ ne­poviete: Požeh­naný, ktorý pri­chádza v mene Pánovom!

EvanjelickýMatúš23