EvanjelickýMatúš27

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Judášova smrť1 Na ús­vite poradili sa všet­ci veľkňazi a starší ľudu o Ježišovi, že Ho usmr­tia. 2 Po­viazali Ho teda, od­vied­li a vy­dali [Pont­skému] Pilátovi, vladárovi. 3 Keď Judáš, Jeho zrad­ca, videl, že Ho od­súdili, rozľútos­tený vrátil veľkňazom a starším trid­sať striebor­ných 4 a po­vedal: Zhrešil som, zradiac krv ne­vin­nú. Ale oni mu od­povedali: Čo nás do toho? To je tvoja vec. 5 Hodil teda striebor­né peniaze do chrámu a vzdialil sa; po­tom išiel a obesil sa. 6 A veľkňazi vzali peniaze a po­vedali: Ne­smieme ich vložiť do chrámovej po­klad­nice, lebo je to od­mena za krv. 7 Poradili sa teda a kúpili za ne hr­nčiarovo pole na poh­rebis­ko pre cudzin­cov. 8 Pre­to sa to pole až pod­nes volá Poľom kr­vi. 9 Vtedy sa spl­nilo, čo pred­povedal prorok Jeremiáš: I vzali trid­sať striebor­ných, cenu predaného, ktorého na­toľko ocenili (nie­ktorí) zo synov Iz­raela, 10 a dali ich za hr­nčiarovo pole, ako naložil Pán. Ježiš pred Pilátom11 Ježiša však po­stavili pred vladára. I spýtal sa Ho vladár: Či si Ty kráľ židov­ský? Ježiš mu po­vedal: Ty hovoríš. 12 A keď veľkňazi a starší žalovali na Neho, nič ne­od­povedal. 13 Vtedy po­vedal Pilát: Ne­počuješ, čo všet­ko svedčia proti Tebe? 14 Ale (Ježiš) mu ne­od­povedal ani na jed­no slovo, takže sa vladár veľmi divil. 15 Vladár mal obyčaj pre­pus­tiť davu na sviatok jed­ného väzňa, ktorého si vy­žiadali. 16 Mali práve väzňa, ktorý sa menoval Barab­báš. 17 Keď sa teda zhromaždili, po­vedal im Pilát: Ktorého si žiadate, aby som vám pre­pus­til: Barab­báša, a či Ježiša, ktorý sa volá Kris­tus? 18 Lebo vedel, že Ho vy­dali zo závis­ti. 19 Keď sedel na súd­nej stolici, od­kázala mu žena: Ne­maj nič s tým Spravod­livým! Lebo som mnoho vy­tr­pela dnes vo sne pre Neho. 20 Veľkňazi a starší však navied­li zá­stupy, aby si vy­žiadali Barab­báša a za­hubili Ježiša. 21 Spýtal sa ich vladár: Ktorého chcete z tých dvoch, aby som vám pre­pus­til? Zvolali: Barab­báša! 22 Pilát im po­vedal: Čo teda urobím s Ježišom, ktorý sa volá Kris­tus? Všet­ci od­povedali: Ukrižovať Ho. 23 On sa opýtal: Čože urobil zlé? Ale oni tým hlas­nejšie kričali: Ukrižovať Ho! 24 Keď Pilát videl, že už nič ne­pomôže, ba že vzbura je vždy väčšia, vzal vodu, umyl si ruky pred zá­stupom a po­vedal: Čis­tý som od krvi toh­to Spravod­livého; zod­poved­nosť je na vás! 25 Od­povedal všetok ľud: Krv Jeho na nás a na naše deti! 26 Po­tom im pre­pus­til Barab­báša, Ježiša však dal zbičovať a vy­dal Ho, aby Ho ukrižovali. Ježiš posmievaný27 Vladárovi vojaci pre­vzali vtedy Ježiša, od­vied­li Ho do vlád­nej budovy a zhromaždili okolo Neho celý prápor voj­ska. 28 I vy­zliek­li Ho a ob­liek­li do šar­látového plášťa, 29 upliet­li veniec z tŕnia a položili Mu ho na hlavu, do pravej ruky podali Mu trs­tinu, padali pred Ním na kolená a po­smievali sa Mu: Buď po­zdravený, kráľ židov­ský! 30 Pľuvali na Neho, brali Mu trs­tinu a bili Ho po hlave. 31 Keď sa Mu na­pos­mievali, zvliek­li z Neho plášť a ob­liek­li Ho do Jeho rúcha, po­tom Ho vied­li, aby Ho ukrižovali. Ježiš na kríži32 Keď vy­chádzali, stret­li človeka z Kyrény, menom Šimon; toho prinútili vziať Jeho kríž. 33 Keď došli na mies­to, na­zvané Gol­gota, to je Lebečné mies­to, 34 dali Mu piť vína zmiešaného so žlčou; ale keď ochut­nal, nech­cel piť. 35 Keď Ho ukrižovali, losovaním si podelili Jeho rúcho, [aby sa na­pl­nilo, čo po­vedal prorok: Podelili si moje rúcho a o môj odev losovali]. 36 Po­tom si sad­li a strážili Ho tam. 37 Nad hlavu Mu vy­ložili nápis viny: Toto je Ježiš, kráľ židov­ský. 38 Spolu s Ním boli ukrižovaní dvaja lot­ri, jeden sprava a druhý zľava. 39 A tí, čo chodili tadiaľ, rúhali sa Mu, po­triasali hlavami 40 a hovorili: Hej, Ty, čo boríš chrám a za tri dni ho vy­stavíš, za­chráň sa, ak si Syn Boží, a zo­stúp z kríža! 41 Podob­ne sa Mu po­smievali aj veľkňazi so zákon­ník­mi a staršími hovoriac: 42 Iných za­chraňoval, a seba ne­môže za­chrániť! Je iz­rael­ským kráľom, nech teda zo­stúpi teraz z kríža, a uveríme v Neho! 43 Dúfal v Boha, nech Ho teraz vy­slobodí, ak chce; veď hovoril: Syn Boží som! 44 A podob­ne Ho po­tupovali aj lot­ri, ktorí boli s Ním ukrižovaní. 45 Od šies­tej hodiny na­stala tma po celej zemi až do deviatej hodiny. 46 A o deviatej hodine zvolal Ježiš moc­ným hlasom: Éli, Éli, lama sabach­tani? To je: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opus­til? 47 Keď to počuli nie­ktorí z tých, čo tam stáli, hovorili: Eliáša volá ten­to! 48 A jeden z nich hneď bežal, vzal hub­ku, na­pl­nil ju oc­tom, na­sadil na trs­tinu a dával Mu piť. 49 Ale os­tat­ní hovorili: Nechaj Ho, nech vidíme, či Ho Eliáš príde vy­slobodiť. 50 A Ježiš znovu zvolal moc­ným hlasom a vy­pus­til ducha. 51 A hľa, chrámová opona roz­trh­la sa na dvoje, od vr­chu až do spod­ku, zem sa trias­la, skaly sa pukali, 52 hroby sa ot­várali, mnohé telá zo­snulých svätých boli vzkriesené, 53 vy­šli z hrobov a po Jeho vzkriesení prišli do svätého mes­ta a ukázali sa mnohým. 54 Avšak stot­ník a tí, čo s ním strážili Ježiša, keď videli zeme­trasenie a všet­ko, čo sa dialo, veľmi sa preľak­li a hovorili: Na­ozaj, Syn Boží bol ten­to! 55 A bolo tam mnoho žien pri­zerajúcich sa zďaleka, ktoré prišli za Ježišom z Galiley po­sluhovať Mu. 56 Medzi nimi bola Mária Mag­daléna, Mária, mat­ka Jakubova a Jozefova, a mat­ka synov Zebede­ových. Ježišov pohreb57 Keď sa zvečerilo, prišiel bohatý muž z Arimatie, menom Jozef, ktorý tiež bol Ježišovým učeníkom. 58 Ten išiel k Pilátovi a prosil o Ježišovo telo. Nato Pilát roz­kázal, aby mu ho vy­dali. 59 Jozef vzal teda telo, za­vinul ho do čis­tého plát­na, 60 položil do svoj­ho nového hrobu, ktorý si vy­tesal do skaly, pri­valil veľký kameň k ot­voru a od­išiel. 61 A bola tam Mária Mag­daléna a iná Mária, ktoré sedeli oproti hrobu. Stráž pri hrobe62 Na druhý deň, ktorý bol po príp­rav­nom dni (na sviat­ky), zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k Pilátovi 63 hovoriac: Pane, roz­pomenuli sme sa, že ten zvod­ca riekol ešte zaživa: Po troch dňoch budem vzkriesený. 64 Roz­káž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda ne­prišli [v noci Jeho] učeníci, ne­uk­rad­li Ho a ne­povedali ľudu: Vstal z mŕt­vych. A bude po­sled­ný blud horší ako pr­vý. 65 Od­povedal im Pilát: Máte stráž, choďte a strážte, ako viete! 66 A šli, za­bez­pečili hrob: za­pečatili kameň a po­stavili stráž.

EvanjelickýMatúš27