EvanjelickýMatúš8

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Uzdravenie malomocného1 Keď zišiel z vr­chu, na­sledovali Ho veľké zá­stupy. 2 A hľa, prišiel malomoc­ný, klaňal sa Mu a po­vedal: Pane, keby si chcel, mohol by si ma očis­tiť. 3 (Ježiš) vy­strel ruku, dot­kol sa ho a riekol: Chcem, buď čis­tý! A hneď bol očis­tený od malomocen­stva. 4 Po­vedal mu Ježiš: Nehovor o tom ni­komu, ale choď, ukáž sa kňazovi a ľuďom a obetuj dar, ktorý pri­kázal Mojžiš, im na svedec­tvo. Uzdravenie stotníkovho sluhu5 Keď vošiel do Kafar­nau­mu, prišiel k Nemu stot­ník a prosil Ho: 6 Pane, sluha mi leží doma ochr­nutý a strašne sa trápi. 7 Po­vedal mu Ježiš: Ja prídem a uzdravím ho. 8 Ale stot­ník od­povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; po­vedz len slovo a ozdravie môj sluha. 9 Veď aj ja som človek pod­riadený vr­ch­nos­ti a mám pod sebou vojakov. Keď po­viem tomuto: Choď! - ide, a druhému: Poď sem! - príde, a svoj­mu ot­rokovi: Urob toto! - urobí. 10 Keď to Ježiš počul, za­divil sa a po­vedal tým, ktorí Ho na­sledovali: Vprav­de hovorím vám: U ni­koho v Iz­raeli nenašiel som takej viery. 11 Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Ab­rahámom, Izákom a Jákobom v kráľov­stve nebes­kom, 12 ale synovia kráľov­stva budú vy­hodení von do tmy; tam bude plač a šk­rípanie zubov. 13 A stot­níkovi Ježiš po­vedal: Choď a staň sa ti, ako si uveril! I ozdravel mu sluha v tú hodinu. Uzdravenie Petrovej testinej a iných chorých14 Po­tom prišiel Ježiš do domu Pet­rov­ho a videl jeho tes­tinú ležať v horúčke. 15 Dot­kol sa jej ruky a horúčka pre­stala; i vstala a po­sluhovala Mu. 16 Keď sa zvečerilo, prinášali k Nemu mnohých démon­mi po­sad­nutých; i vy­háňal duchov slovom a uzdravoval všet­kých chorých. 17 Aby sa na­pl­nilo slovo proroka Izai­áša, ktorý hovorí: On vzal na seba naše neduhy a niesol naše ne­moci. Rozliční nasledovníci Ježiša Krista18 Keď Ježiš videl okolo seba zá­stup, pri­kázal prej­sť na druhú stranu. 19 I prišiel jeden zákon­ník a po­vedal Mu: Maj­stre, pôj­dem za Tebou, kam­koľvek by si šiel. 20 Od­povedal mu Ježiš: Líšky majú dúpätá a nebes­kí vtáci hniez­da, ale Syn človeka ne­má, kde by sklonil hlavu. 21 Zas iný z učeníkov Mu po­vedal: Pane, do­voľ mi najprv odísť a po­chovať si ot­ca. 22 Ale Ježiš mu riekol: Na­sleduj ma! A mŕt­vi nech si po­chovávajú svojich mŕt­vych. Búrka na mori23 Keď vstúpil na loď, na­sledovali Ho učeníci. 24 A hľa, veľká búr­ka strh­la sa na mori, takže vlny pri­krývali loď, a On spal. 25 I pri­stúpili, zo­budili Ho a po­vedali: Za­chráň nás, Pane, hynieme! 26 Od­povedal im: Čo sa strachujete, ľudia malej viery! Nato vstal, po­hrozil vet­rom a moru i na­stalo veľké utíšenie. 27 A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že Ho aj vet­ry aj more po­slúchajú? Ježiš v Gadare28 Keď prišiel na druhú stranu, do krajiny Gadarénov, po­stavili sa Mu do ces­ty dvaja po­sad­nutí, ktorí práve vy­šli z hrobov a boli náram­ne zúriví, takže sa ni­kto ne­od­vážil chodiť tou ces­tou. 29 A hľa, zvriesk­li: Čo Ťa do nás, Synu Boží? Prišiel si sem, aby si nás pred čas­ne mučil? 30 Neďaleko nich pás­la sa veľká črieda svíň. 31 I prosili Ho oní démoni: Keď nás už vy­háňaš, pošli nás do tam­tej čriedy svíň! 32 Po­vedal im: Choďte! A oni vy­šli a vošli do svíň, a hľa, celá črieda rútila sa svahom do mora a za­hynula vo vode. 33 Pas­tieri utiek­li, prišli do mes­ta a vy­rozp­rávali všet­ko, aj o po­sad­nutých démon­mi. 34 A hľa, celé mes­to vy­šlo na­proti Ježišovi, a keď Ho uvideli, prosili Ho, aby od­išiel z ich končín.

EvanjelickýMatúš8