EvanjelickýMatúš28,15

Matúš 28:15

Evanjelium podľa Matúša

Oni vzali peniaze a urobili, ako ich po­učili. A táto zvesť je rozšírená medzi Žid­mi až do­dnes.


Verš v kontexte

14 A keby sa vladár do­počul o tom, my ho upokojíme a urobíme (všet­ko), aby ste boli bez staros­ti. 15 Oni vzali peniaze a urobili, ako ich po­učili. A táto zvesť je rozšírená medzi Žid­mi až do­dnes. 16 Po­tom jedenás­ti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im roz­kázal Ježiš,

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

15 A oni vzali peniaze a urobili, jako boli po­učení. A tá reč je rozh­lásená u Židov až do dnešného dňa.

Evanjelický

15 Oni vzali peniaze a urobili, ako ich po­učili. A táto zvesť je rozšírená medzi Žid­mi až do­dnes.

Ekumenický

15 Vojaci vzali peniaze a urobili, ako ich po­učili. A tieto reči sú rozšírené medzi Žid­mi až do dnešných dní.

Bible21

15 Strážní vza­li peníze a děla­li, jak byli poučeni. A toto vy­svět­lení je mezi Ži­dy rozšířeno až dodnes.