EvanjelickýMatúš28,20

Matúš 28:20

Evanjelium podľa Matúša

a učiac ich za­chovávať všet­ko, čokoľvek som vám pri­kázal. Aj­hľa, ja som s vami po všet­ky dni, až do kon­ca sveta. [Amen].


Verš v kontexte

18 Ježiš pri­stúpil k nim a po­vedal im: Daná je mi všet­ka moc na nebi a na zemi. 19 Choďte teda, čiňte mi učeník­mi všet­ky národy, krs­tiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a učiac ich za­chovávať všet­ko, čokoľvek som vám pri­kázal. Aj­hľa, ja som s vami po všet­ky dni, až do kon­ca sveta. [Amen].

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

20 učiac ich za­chovávať všet­ko, čokoľvek som vám pri­kázal. A hľa, ja som s vami po všet­ky dni až do skonania sveta. Ameň.

Evanjelický

20 a učiac ich za­chovávať všet­ko, čokoľvek som vám pri­kázal. Aj­hľa, ja som s vami po všet­ky dni, až do kon­ca sveta. [Amen].

Ekumenický

20 a na­učte ich za­chovávať všet­ko, čo som vám pri­kázal. A hľa, ja som s vami po všet­ky dni až do kon­ca sveta.

Bible21

20 a uč­te je za­chovávat všech­no, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vá­mi po všech­ny dny až do skonání světa.“