EvanjelickýMatúš4

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Pokúšanie na púšti1 Po­tom Duch vy­viedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol po­kúšal. 2 Keď sa štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí bol pos­til, na­koniec vy­hladol. 3 Tu pri­stúpil po­kušiteľ a po­vedal Mu: Ak si Syn Boží, po­vedz, nech sa z tých­to kameňov stanú chleby! 4 On však po­vedal: Na­písané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vy­chádza z úst Božích. 5 Nato vzal Ho diabol do svätého mes­ta, po­stavil Ho na okraj nás­trešia chrámu 6 a po­vedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je na­písané: An­jelom svojim pri­káže o Tebe a za­chytia Ťa na ruky, aby si si nohu ne­urazil o kameň. 7 Ježiš mu po­vedal: Opäť je na­písané: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha! 8 A zase vzal Ho diabol na veľmi vy­soký vrch, ukázal Mu všet­ky kráľov­stvá sveta a ich slávu 9 a po­vedal Mu: Toto všet­ko Ti dám, ak pad­neš a budeš sa mi klaňať. 10 Tu mu po­vedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť! 11 Vtedy Ho diabol opus­til, a hľa, pri­stúpili an­jeli a po­sluhovali Mu. Ježišovo vystúpenie12 Keď Ježiš počul, že Jána uväz­nili, od­išiel do Galiley. 13 Opus­til Nazaret a prešiel bývať do Kafar­nau­mu, prímor­ského mes­ta v krajoch zebulon­ských a nef­talim­ských, 14 aby sa na­pl­nilo slovo proroka Izai­áša: 15 Kraj zebulon­ský a nef­talim­ský na ces­te k moru, za Jor­dánom, po­han­ská Galilea, 16 ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svet­lo, a tým, čo sedeli v krajine a v tôni smr­ti, vy­šlo svet­lo. 17 Od­vtedy začal Ježiš kázať a hovoriť: Po­kánie čiňte, lebo sa pri­blížilo kráľov­stvo nebes­ké. Povolanie prvých učeníkov18 Keď chodil pop­ri Galilej­skom mori, uzrel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata On­dreja, ako spúšťali sieť do mora, lebo boli rybári, 19 a po­vedal im: Poďte za mnou a urobím vás rybár­mi ľudí! 20 A oni hneď zanechali siete a na­sledovali Ho. 21 A keď po­odišiel od­tiaľ, uzrel iných dvoch bratov: Jakuba, syna Zebede­ov­ho, a jeho brata Jána, ako si s ot­com Zebede­om opravujú na lodi siete. Po­volal ich. 22 A oni hneď zanechali loď aj otca a na­sledovali Ho. Cesta po Galilei23 Po­tom chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evan­jelium o kráľov­stve a uzdravoval všet­ky neduhy a všelijaké choroby v ľude. 24 I roz­nies­la sa po­vesť o Ňom po celej Sýrii a prinášali k Nemu všet­kých chorých na roz­ličné neduhy, trápených prud­kými bolesťami, po­sad­nutých démon­mi, tr­piacich na padúc­nicu a ochr­nutých; a uzdravoval ich. 25 Na­sledovali Ho veľké zá­stupy z Galiley, Desaťmes­tia, Jeruzalema, Jud­ska a Zajor­dán­ska.

EvanjelickýMatúš4