EvanjelickýMatúš6

Matúš

Evanjelium podľa Matúša

Almužna1 Varuj­te sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi pre­to, aby vás videli; ináč ne­máte od­platu u svoj­ho Ot­ca, ktorý je na nebesiach. 2 Pre­to keď dávaš al­mužnu, ne­trúb pred sebou, ako robia po­kryt­ci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Veru vám hovorím: Majú svoju od­menu! 3 Ale keď ty dávaš al­mužnu, nech ne­vie tvoja ľavica, čo robí pravica, 4 aby tvoja al­mužna zo­stala v skrytos­ti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytos­ti, od­platí tebe. O modlitbe5 Keď sa mod­líte, nebuďte ako po­kryt­ci, ktorí sa radi po­stojačky mod­lievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli; veru vám hovorím: Majú svoju od­menu. 6 Ale keď sa ty mod­líš, voj­di do svojej komôr­ky, za­mkni dvere a mod­li sa k svoj­mu Ot­covi, ktorý je v skrytos­ti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytos­ti, od­platí tebe. 7 A keď sa mod­líte, nehovor­te mnoho ako po­hania, ktorí sa dom­nievajú, že pre svoju mnoho­vrav­nosť budú vy­slyšaní. 8 Nebuďte im teda podob­ní! Veď Boh, váš Otec, vie, čo po­trebujete, skôr, ako Ho prosíte. 9 Vy sa teda tak­to mod­lite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Po­sväť sa meno Tvoje! 10 Príď kráľov­stvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! 11 Chlieb náš každoden­ný daj nám dnes! 12 A od­pusť nám viny naše, ako aj my od­púšťame vin­níkom svojim! Pravé poklady13 I ne­uvoď nás do po­kušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľov­stvo i moc i sláva na veky. Amen. 14 Lebo ak ľuďom od­pus­títe ich pre­vinenia, aj vám od­pus­tí váš Otec nebes­ký; 15 ale ak ne­od­pus­títe ľuďom, ani váš Otec ne­od­pus­tí vám, keď sa pre­viníte. O pôste16 Keď sa po­stíte, nebuďte za­mračení ako po­kryt­ci, ktorí si na­sadzujú smut­ný výzor na tvár, aby ľudia videli, že sa pos­tia. Veru hovorím vám: Majú svoju od­menu! 17 Ale keď sa ty po­stíš, po­maž si hlavu a umy si tvár, 18 aby nie ľudia videli, že sa po­stíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytos­ti; a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytos­ti, od­platí tebe. 19 Ne­z­hromažďuj­te si po­klady na zemi, kde (ich) moľ a hr­dza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a krad­nú. 20 Ale zhromažďuj­te si po­klady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hr­dza neničí a kde sa zlodeji ne­vlamujú a nek­rad­nú. 21 Lebo kde je tvoj po­klad, tam bude aj tvoje srd­ce. 22 Sviecou tela je oko. Pre­to ak je tvoje oko čis­té, celé tvoje telo bude pl­né svet­la; 23 ale ak je tvoje oko skazené, celé tvoje telo bude pl­né tmy. Ak už aj svet­lo, ktoré je v tebe, je tmou, akáže je po­tom sama tma? 24 Ni­kto ne­môže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jed­ného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jed­ného sa bude pri­dŕžať a druhým po­hr­d­ne. Ne­môžete slúžiť Bohu aj mamone. 25 Pre­to vám hovorím: Nebuďte ustaros­tení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete od­ievať. Či život nie je viac ako po­krm a telo viac než odev? 26 Po­zrite vtákov nebes­kých: ani ne­sejú, ani nežnú, ani ne­z­hromažďujú do stodôl, a váš Otec nebes­ký ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni? 27 A tým, že ste ustaros­tení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť? 28 A o odev prečo ste ustaros­tení? Po­zoruj­te poľné ľalie, ako ras­tú, ne­na­máhajú sa a ne­pradú; 29 hovorím vám: Ani Šalamún v celej svojej sláve ne­ob­liekal sa tak ako jed­na z nich. 30 Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zaj­tra ju do pece hodia, Boh tak za­odieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery? 31 Nebuďte teda ustaros­tení a nehovor­te: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme od­ievať? 32 Lebo všet­ko toto po­hania hľadajú. Veď váš Otec nebes­ký vie, že to všet­ko po­trebujete. 33 Ale hľadaj­te najprv kráľov­stvo Božie a Jeho spravod­livosť a všet­ko toto bude vám pri­dané. 34 Nebuďte teda ustaros­tení o zaj­trajší deň, lebo zaj­trajší deň po­stará sa o seba. Do­sť má deň svoj­ho trápenia.

EvanjelickýMatúš6