EkumenickýJózua13

Józua

Príkaz rozdeliť krajinu1 Keď bol Jozua starý a po­kročilý vekom, po­vedal mu Hos­podin: Ty si už starý a po­kročilý vekom, no zo­stalo ešte mnoho územia, ktoré treba ob­sadiť. 2 Toto je územie, ktoré ešte zo­stalo: všet­ky ob­las­ti Filištín­cov a všet­kých Gešúrejov 3 počnúc od Šíchora, ktorý tečie na východ od Egyp­ta až po sever­nú hranicu Ek­rónu, ktorý sa počíta ku Kanaánu, a päť filištín­skych kniežats­tiev: gazan­ské, ašdód­ske, aškalón­ske, gát­ske a ek­rón­ske; ďalej Av­vij­ci, 4 z juhu celé územie Kanaánčanov a Meára, ktorá pat­rí Sidončanom, až po Afék, po územie Amorejčanov; 5 ďalej územie Gebalčanov a celý Libanon na východe od Baál-Gádu po úpätie vr­chu Cher­món, až ta, kde sa pri­chádza do Chamátu. 6 Ja zaženiem všet­kých, ktorí bývajú na po­horí od Libanonu až po Mis­refót-Majim a všet­kých Sidončanov spred Iz­raelitov, ty len lósom roz­deľ krajinu do dedičného vlast­níc­tva Iz­raelu, ako som ti pri­kázal. 7 Teraz teda roz­deľ túto krajinu do vlast­níc­tva deviatim kmeňom a polo­vici kmeňa Menaššeho. 8 Rúbenov­ci a Gádov­ci zau­jali s druhou polo­vicou kmeňa Menašše dedičný podiel, ktorý im dal Mojžiš za Jor­dánom na východe; ako im ho dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov: 9 od Aróeru, ktorý leží na brehu po­toka Ar­nón, a od mes­ta, ktoré je upro­stred údolia, i celú rovinu Médeba až po Dibón, 10 všet­ky mes­tá amorej­ského kráľa Síchona, ktorý vládol v Chešbóne, až po územie Amónčanov, 11 Gileád i územie Gešúrejov a Maachánčanov, celé po­horie Cher­mónu a celý Bášan až po Sal­chu, 12 celé kráľov­stvo bášan­ského Óga, ktorý panoval v Aštaróte a Ed­rei. Ten zo­stal ešte zo zvyšku Refájov, ktorých Mojžiš porazil a vy­hnal. 13 Iz­raeliti však ne­vyh­nali Gešúrejov a Maachánčanov, pre­to tí os­tali bývať medzi Iz­raelit­mi do­dnes. Zajordánske kmene14 Mojžiš len Léviho kmeňu nedal dedičný podiel. Spaľované obety Hos­podina, Boha Iz­raela, sú ich dedičným podielom, ako im pri­sľúbil. 15 Mojžiš dal kmeňu Rúbenov­cov dedičs­tvo podľa ich rodov: 16 Pri­pad­lo im územie od Aróeru, ktoré leží na brehu po­toka Ar­nón, spolu s mestom upro­stred údolia, ďalej celá rovina po Médebu, 17 Chešbón a všet­ky jeho mes­tá, ktoré ležia na rovine, Dibón, Bámot-Baál, Bét Baál-Meón, 18 Jahac, Kedemót, Méfaat, 19 Kir­jatajim, Sib­ma, Ceret-Šáchar na kop­ci v údolí, 20 Bét-Peór, úbočia Pis­gy, Bét-Ješimót, 21 všet­ky mes­tá na rovine a celé kráľov­stvo amorej­ského kráľa Síchona, ktorý vládol v Chešbóne. Mojžiš porazil jeho aj mid­ján­ske kniežatá Eviho, Re­kema, Cúra, Chúra a Rébu, ako aj kniežatá Síchona, ktoré bývali v krajine. 22 Iz­raeliti za­bili mečom aj vešt­ca Bileáma, Beórov­ho syna, spolu s ostatnými po­bitými. 23 Hranicou Rúbenov­cov bol Jor­dán a jeho po­brežie. Toto je dedičné vlast­níc­tvo Rúbenov­cov podľa ich rodov. Toto sú ich mes­tá a dediny. 24 Mojžiš dal dedičs­tvo kmeňu Gádov­cov podľa rodov. 25 Pri­pad­lo im územie Jázer, všet­ky mes­tá v Gileáde a polo­vica krajiny Amónčanov až po Aróer, ktorý leží na východ od Rab­by, 26 od Chešbónu po Rámat-Mic­pe a Betónim, od Machanajimu až po územie Ló-Debaru. 27 V údolí do­stali Bét-Háram, Bét-Nim­rá, Suk­kót, Cáfon, zvyšok kráľov­stva chešbón­skeho kráľa Síchona, Jor­dán a jeho po­brežie až po po­brežie jazera Kin­neret na východ­nej strane Jor­dána. 28 To je dedičné vlast­níc­tvo Gádov­cov podľa ich rodov, ich mes­tá a dediny. 29 Mojžiš dal polo­vici kmeňa Menaššeho jeho dedičs­tvo. Polo­vici kmeňa Menašše podľa jeho rodov pri­pad­lo toto: 30 územie od Machanajimu, celý Bášan, kráľov­stvo bášan­ského kráľa Óga, všet­ky Jaírove dediny, ktoré ležia v Bášane, spolu šesťdesiat miest, 31 polo­vicu Gileádu, Aštarótu a Ed­rei, mes­tá Ógov­ho kráľov­stva v Bášane. To pri­pad­lo po­tom­kom Makíra, syna Menaššeho, polo­vici Makírov­cov podľa ich rodov. 32 Toto roz­delil Mojžiš na Moáb­skych stráňach za Jor­dánom, východ­ne od Jericha. 33 Lévi­ov­mu kmeňu nedal Mojžiš dedičné vlast­níc­tvo, lebo Hos­podin, Boh Iz­raela, je podľa prísľubu jeho dedičným vlast­níc­tvom.

EkumenickýJózua13

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček