EkumenickýJózua14

Józua

Kálebov podiel1 Toto sú územia, ktoré Iz­raeliti do­stali v Kanaáne, ako im ich dali do dedičs­tva Eleazár a Jozua, syn Núna, a rodoví predáci iz­rael­ských kmeňov. 2 Dedičné vlast­níc­tvo do­stali lósom, ako to pro­stred­níc­tvom Mojžiša Hos­podin pri­kázal dať deviatim kmeňom a pol kmeňu. 3 Len dvom kmeňom a pol kmeňu dal Mojžiš dedičné vlast­níc­tvo za Jor­dánom, ale Lévi­ov­com nedal dedičné vlast­níc­tvo medzi nimi, 4 pre­tože po­tom­kovia Jozefovi tvorili dva kmene: Menašše a Ef­rajim. Lévi­ov­com však nedal dedičný podiel v krajine, iba mes­tá na bývanie a priľah­lé pasien­ky pre dobytok a stáda. 5 Iz­raeliti urobili, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi a roz­delili krajinu. 6 Vtedy prišli Júdov­ci k Jozuovi v Gilgále a Keniz­zej Káleb, syn Jefun­neho, mu po­vedal: Ty vieš, čo po­vedal Hos­podin Božiemu mužovi Mojžišovi v Kádeš-Bar­nei o mne a o tebe. 7 Mal som štyrid­sať rokov, keď ma služob­ník Hos­podinov Mojžiš po­slal z Kádeš-Bar­ney pre­skúmať krajinu. Ja som mu podal správu podľa svoj­ho svedomia. 8 Moji bratia, čo šli so mnou, pre­strašili srd­ce ľudu. Ja som sa však pri­dŕžal Hos­podina, svoj­ho Boha. 9 V ten deň Mojžiš pri­sahal: Zem, po ktorej kráčala tvoja noha, bude dedičným vlast­níc­tvom tebe a tvojim synom naveky, lebo si sa vždy pri­dŕžal Hos­podina, môj­ho Boha. 10 Hos­podin ma doteraz za­choval nažive, ako sľúbil. Uplynulo už štyrid­saťpäť rokov od­vtedy, ako to Hos­podin po­vedal Mojžišovi, keď Iz­rael chodil po púšti. Teraz mám osem­desiat­päť rokov. 11 Ešte aj dnes som taký sil­ný, ako keď ma vy­slal Mojžiš. Aj dnes mám takú silu ísť do boja, akú som mal vtedy. 12 Pre­to daj mi teraz toto po­horie, o ktorom hovoril Mojžiš v onen deň, lebo sám si vtedy počul, že tam sú Anákov­ci a veľké opev­nené mes­tá. Azda bude Hos­podin so mnou a vy­ženiem ich, ako po­vedal Hos­podin. 13 Jozua požeh­nal Káleba, syna Jefun­neho, a za dedičné vlast­níc­tvo mu dal Heb­ron. 14 Tak­to sa stal Heb­ron dedičným vlast­níc­tvom Keniz­zeja Káleba, syna Jefun­neho, a je ním do­dnes, pre­tože sa vždy pri­dŕžal Hos­podina, Boha Iz­raela. 15 Heb­ron sa pred­tým volal Kir­jat-Ar­ba. Arba bol totiž naj­väčším človekom medzi Anákov­cami. Krajina mala po­koj od voj­ny.

EkumenickýJózua14

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček