EkumenickýJózua7

Józua

Áchanova krádež1 Po­tom sa Iz­raeliti pre­vinili porušením kliat­by. Áchan, syn Kar­mího, syn Za­bdího, syn Zerachov z kmeňa Júdov­ho si totiž vzal niečo z vecí pod kliat­bou, a pre­to vzplanul Hos­podinov hnev proti Iz­raelitom. 2 Po­tom vy­slal Jozua mužov z Jericha do Aja, ktorý leží pri Bét-Ávene východ­ne od Bétela, a po­vedal im: Vy­j­dite a pre­skúmaj­te tú krajinu. Muži teda od­išli a pre­skúmali Aj. 3 Keď sa vrátili k Jozuovi, po­vedali mu: Všetok ľud ta ne­musí vy­j­sť, stačí keď vy­j­de dvetisíc alebo tritisíc mužov a dobyjú Aj. Ne­unúvaj­te všetok ľud; ich je totiž málo. 4 Tak sa vy­bralo z ľudu asi tritisíc mužov, tí však ušli pred aj­skými mužmi. 5 Aj­skí muži za­bili z nich asi trid­saťšesť mužov. Prena­sledovali ich od brány až po kameňolomy a na svahu ich po­bili. Vtedy srd­ce ľudu zmalomyseľnelo a ochab­lo. 6 Jozua si však roz­tr­hol rúcho a padol tvárou na zem pred Hos­podinovou ar­chou. Ležal až do večera spolu so staršími Iz­raela a sypali si prach na hlavu. 7 Jozua po­vedal: Ach, Pane, Hos­podin, prečo si pre­viedol ten­to ľud cez Jor­dán? Či pre­to, aby si nás vy­dal do rúk Amorejčanom, aby nás vy­hubili? Radšej sme moh­li zo­stať za Jor­dánom! 8 Prosím ťa, Pane, čo mám na to po­vedať, že Iz­rael zutekal pred svojimi ne­priateľmi? 9 Keď sa to do­počujú Kanaánčania a os­tat­ní obyvatelia krajiny, ob­kľúčia nás a vy­hladia naše meno zo zeme. Čo urobíš pre svoje veľké meno? 10 Hos­podin po­vedal Jozu­ovi: Vstaň! Prečo ležíš tvárou na zemi? 11 Iz­rael sa pre­hrešil, pre­stúpil zmluvu, ktorú som mu dal ako príkaz. Vzali ešte aj z toho, čo je pod kliat­bou. Krad­li z toho, za­tajili to a schovali medzi svoje veci. 12 Iz­rael ne­môže ob­stáť medzi ne­priateľmi, musí zutekať pred nimi, lebo pre­padol kliat­be. Nebudem už ďalej s vami, ak ne­vykynožíte spomedzi seba, čo je pod kliat­bou. 13 Vstaň, po­sväť ľud a po­vedz: Po­sväťte sa na zaj­trajší deň, lebo tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Iz­rael, máš u seba pre­kliaty pred­met. Ne­môžeš ob­stáť pred ne­priateľmi, kým ne­od­s­tránite spomedzi seba, čo je pod kliat­bou. 14 Pre­to zaj­tra ráno na­stúp­te podľa kmeňov. Kmeň, ktorý označí Hos­podin lósom, na­stúpi podľa rodov. Rod, ktorú označí Hos­podin lósom, na­stúpi podľa rodín a z rodiny, ktorú označí Hos­podin lósom, na­stúpi každý muž. 15 Kto bude označený, že má to, čo je pod kliat­bou, nech je upálený so všet­kým, čo má, lebo pre­stúpil Hos­podinovu zmluvu a spáchal v Izraeli haneb­ný čin. 16 Jozua vstal včas­ráno a kázal Iz­raelu na­stúpiť podľa kmeňov a lósom bol označený kmeň Júdov. 17 Po­tom kázal na­stúpiť rodom Júdovým a lós označil rod Zerachov. Po­tom kázal na­stúpiť mužom z rodu Zeracha a lós označil Za­bdího. 18 Kázal teda na­stúpiť mužom z jeho rodiny a lós označil Áchana, syna Kar­mího, syna Za­bdího, syna Zerachov­ho z Júdovho kmeňa. 19 Jozua po­vedal Áchanovi: Syn môj, vzdaj česť Hos­podinovi, Bohu Iz­raela. Vzdaj mu chválu a po­vedz mi, čo si urobil. Nič predo mnou nezatajuj! 20 Áchan od­povedal Jozu­ovi: Na­ozaj. Ja som sa pre­hrešil proti Hos­podinovi, Bohu Iz­raela. Toto som urobil: 21 Videl som medzi korisťou pek­ný babylon­ský plášť, dve­sto šekelov strieb­ra a jeden zlatý prút vážiaci päťdesiat šekelov. Za­túžil som po tom a vzal som si to. Je to skryté v zemi pod mojím stanom a strieb­ro je na­spod­ku. 22 Jozua roz­kázal po­slom, aby sa ponáhľali do stanu. Na­ozaj to bolo skryté v jeho stane a strieb­ro bolo na­spod­ku. 23 Vzali to teda zo stanu, donies­li Jozu­ovi a všet­kým Iz­raelitom a vy­sypali to pred Hos­podinom. 24 Nato Jozua s celým Iz­raelom chytil Áchana, syna Zerachov­ho, i strieb­ro, plášť a zlatý prút ako aj jeho synov, dcéry, dobytok, osly a ov­ce, stan a všet­ko, čo mal a vy­vied­li ich do údolia Áchor. 25 Jozua po­vedal: Prečo si nás uvr­hol do nešťas­tia? Teba nech dnes uvrh­ne Hos­podin do nešťas­tia! Po­tom ho celý Iz­rael ukameňoval — ich telá spálili a ukameňovali. — 26 Na­kopili naňho veľkú hromadu kamenia, ktorá je tam do­dnes. Po­tom Hos­podin od­vrátil páľavu svoj­ho hnevu. Pre­to sa toto mies­to do­dnes volá Émek-Áchor.

EkumenickýJózua7

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček