EkumenickýJózua4

Józua

Dvanásť pamätných kameňov1 Keď všetok ľud prešiel cez Jor­dán, Hos­podin po­vedal Jozu­ovi: 2 Vy­ber­te si z ľudu dvanásť mužov, z každého kmeňa po jed­nom, 3 a pri­kážte im: Vez­mite si dvanásť kameňov od­tiaľto, zo stredu Jor­dána, kde stáli nohy kňazov, prenes­te ich a zložte na mies­to, kde budete tej­to noci spať. 4 Po­tom Jozua za­volal dvanásť mužov, ktorých určil spomedzi Iz­raelitov, z každého kmeňa po jed­nom, 5 a po­vedal im: Prej­dite pop­red ar­chu Hos­podina, vášho Boha, do pros­tried­ku Jor­dána a nech každý vez­me na plece jeden kameň podľa počtu iz­rael­ských kmeňov. 6 Nech to bude znamením medzi vami. Keď sa vaši synovia v budúcnosti spýtajú: Aký výz­nam majú pre vás tieto kamene?, 7 od­povedz­te im: Keď ar­cha Hos­podinovej zmluvy pre­chádzala cez Jor­dán, roz­delila sa jeho voda. Tieto kamene budú Iz­raelitom večnou pamiat­kou, že sa voda Jor­dána roz­delila. 8 Iz­raeliti urobili, ako im Jozua pri­kázal: zdvih­li dvanásť kameňov z prostriedku Jor­dána, ako Hos­podin po­vedal Jozu­ovi, podľa počtu dvanás­tich iz­rael­ských kmeňov, prinies­li ich na mies­to, kde prenocovali, a tam ich uložili. 9 Jozua dal po­staviť dvanásť kameňov v Jordáne na mies­te, kde stáli nohy kňazov, ktorí nies­li ar­chu zmluvy. Sú tam až do­dnes. 10 Kňazi, ktorí nies­li ar­chu, stáli v Jordáne, kým sa ne­vykonalo všet­ko, čo Hos­podin pro­stred­níc­tvom Jozuu pri­kázal ľudu. Takýto príkaz dal Jozu­ovi už Mojžiš. Ľud sa ponáhľal prej­sť na druhú stranu. 11 Keď prešiel všetok ľud, prešla aj Hos­podinova ar­cha i kňazi, čo boli pred ľudom. 12 Aj Rúbenov­ci, Gádov­ci a polo­vica kmeňa Menaššeho prešli ozb­rojení pred Iz­raelom, ako im po­vedal Mojžiš. 13 Asi štyrid­saťtisíc ozb­rojen­cov tiah­lo pred Hos­podinom do boja na jerišs­ké stráne. 14 Toho dňa vy­výšil Hos­podin Jozuu pred celým Iz­raelom. Ctili si ho, ako si ctili Mojžiša po celý jeho život. 15 Hos­podin po­vedal Jozu­ovi: 16 Pri­káž kňazom, ktorí ne­sú ar­chu svedec­tva, aby vy­stúpili z Jordána. 17 Vtedy Jozua roz­kázal kňazom: Vy­stúp­te z Jordána! 18 Keď kňazi, ktorí nies­li ar­chu Hos­podinovej zmluvy, vy­šli z Jordána na súš, voda sa vrátila na svoje mies­to. Tiek­la ako pred­tým a všade vy­stúpila z koryta. 19 V desiaty deň pr­vého mesiaca ľud vy­šiel z Jordána a utáboril sa v Gilgále, na východ­ných hraniciach Jericha. 20 Dvanásť kameňov, ktoré vzali z Jordána, po­stavil Jozua v Gilgále. 21 Po­vedal Iz­raelitom: Keď sa v budúcnosti vaše deti opýtajú ot­cov: Aký výz­nam majú tieto kamene?, 22 po­vedz­te svojim synom: Tu prešiel Iz­rael po suchu cez Jor­dán. 23 Hos­podin, váš Boh, vy­sušil totiž vodu Jor­dána pred vami, kým ste ne­prešli tak, ako Hos­podin, váš Boh, urobil s Červeným morom, ktoré pred nami vy­sušil, kým sme ne­prešli, 24 aby všet­ky národy zeme po­znali, že Hos­podinova ruka je moc­ná, aby ste sa všet­ci vždy báli Hos­podina, vášho Boha.

EkumenickýJózua4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček