EkumenickýJózua23

Józua

Jozuov závet1 Od­vtedy, čo Hos­podin dal Iz­raelitom, aby si od­počinuli od všet­kých okolitých ne­priateľov, uplynulo mnoho času. Jozua ako starec v pokročilom veku 2 zvolal celý Iz­rael, jeho starších a predákov, sud­cov i správ­cov a po­vedal im: Ja som už starec v pokročilom veku. 3 Vy ste videli všet­ko, čo urobil Hos­podin, váš Boh, všet­kým tým­to národom pred vami, lebo Hos­podin, váš Boh, sám bojoval za vás. 4 Po­zrite, vám i vašim kmeňom som losovaním pri­delil za dedičné vlast­níc­tvo územie národov, ktorých zvyšky tu zo­stali, ako aj územie všet­kých národov, ktoré som vy­kynožil od Jor­dána po Veľké more na západe. 5 Hos­podin, váš Boh, ich sám vy­pudí spred vás, zaženie ich a vy ob­sadíte ich krajinu, ako vám sľúbil Hos­podin, váš Boh. 6 Buďte zmužilí, ver­ne za­chovávaj­te a plňte všet­ko, čo je na­písané v knihe Mojžišov­ho zákona; ne­od­chyľuj­te sa od neho ani na­pravo, ani naľavo. 7 Ne­pomiešaj­te sa s národmi, ktoré ešte zo­stali medzi vami. Ani len ne­spomínaj­te mená ich bohov, ne­prisahaj­te na nich, ne­slúžte im ani sa im nek­laňaj­te. 8 Pri­držiavaj­te sa však Hos­podina, svoj­ho Boha, ako ste to robili až do­dnes, 9 lebo Hos­podin vy­hnal spred vás veľké a moc­né národy a do­siaľ pred vami ni­kto ne­ob­stál. 10 Jediný z vás ich bude prena­sledovať tisíc, lebo Hos­podin, váš Boh, sám bojuje za vás, ako vám sľúbil. 11 Daj­te si veľký po­zor na seba a miluj­te Hos­podina, svoj­ho Boha. 12 Ak sa však od­vrátite a budete sa pri­dŕžať zvyšku národov, ktoré ešte zo­stali pri vás, ak sa spríbuz­níte a zmiešate sa s nimi, 13 vedz­te, že Hos­podin, váš Boh, už tieto národy ne­vyženie spred vás, ale budú vám pas­cou, osíd­lom, bičom na vaše boky a tŕňom vo vašich očiach, kým nebudete vy­kynožení z tejto dob­rej krajiny, ktorú vám dal Hos­podin, váš Boh. 14 Ja dnes od­chádzam ces­tou každého po­zemšťana. Uvedom­te si celým srd­com a celou dušou, že nezanikol ani jeden z dobrých sľubov, ktoré vám dal Hos­podin, váš Boh. Všet­ky sa spl­nili. Ne­stratilo sa ani slovo. 15 Ako sa vám spl­nil každý dob­rý prísľub, ktorý vám dal Hos­podin, váš Boh, tak do­pus­tí Hos­podin na vás všet­ko zlé, kým vás ne­vykynoží z tejto dob­rej krajiny, ktorú vám dal. 16 Ak pre­stúpite zmluvu, ktorú vám Hos­podin, váš Boh, pri­kázal za­chovávať, ak pôj­dete slúžiť iným bohom a klaňať sa im, Hos­podinov hnev vzbĺk­ne proti vám a čo­skoro vy­hyniete z tejto dob­rej krajiny, ktorú vám dal.

EkumenickýJózua23

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček