EkumenickýJózua20

Józua

Mestá poskytujúce útočisko1 Hos­podin po­vedal Jozu­ovi: 2 Po­vedz Iz­raelitom: Určite si útočis­kové mes­tá, o ktorých som vám hovoril pro­stred­níc­tvom Mojžiša, 3 aby sa ta uchýlil vrah, ktorý nie­koho za­bije omylom, neúmysel­ne. Nech vám slúžia ako útočis­ká pred krv­ným po­mstiteľom. 4 Ak nie­kto utečie do jed­ného z týchto miest, nech sa po­staví pri vchode do mest­skej brány a verej­ne pred­nesie svoju záležitosť starším toh­to mes­ta. Vtedy ho vez­mú k sebe do mes­ta a dajú mu mies­to, aby mohol u nich bývať. 5 Ak by ho krv­ný po­mstiteľ prena­sledoval, ne­vydajú vraha do jeho moci, lebo svoj­ho blížneho za­bil neúmysel­ne, bez toho, že by ho pred­tým nenávidel. 6 Nech ostane v tom mes­te, kým sa ne­po­staví pred po­spolitosť k súdu, až do smr­ti veľkňaza, ktorý bude v tom čase v úrade. Až po­tom sa vrah môže vrátiť do svoj­ho mes­ta, domov do mes­ta, z ktorého utiekol. 7 Od­delili teda Kedeš v Galilei na po­horí Naf­táliho, Síchem na Ef­rajim­skom po­horí, Kir­jat-Arbu — to je Heb­ron — na Jud­skom po­horí. 8 Za Jor­dánom, východ­ne od Jericha určili Becer na púšti, na rovine z kmeňa Rúbenov­ho, Rámot v Gileáde z kmeňa Gádov­cov a Gólan v Bášane z kmeňa Menaššeho. 9 To boli mes­tá určené pre všet­kých Iz­raelitov aj pre cudzin­cov, ktorí sa zdržiavali medzi nimi. Ta mal utiecť každý, kto by nie­koho omylom za­bil, aby nezom­rel rukou krv­ného po­mstiteľa, kým sa ne­po­staví pred po­spolitosť.

EkumenickýJózua20

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček