EkumenickýJózua9

Józua

Úskok Gibeóncov1 Keď sa to do­počuli všet­ci králi, ktorí bývali za Jor­dánom, na po­horí aj na nížine, na celom po­breží Veľkého mora smerom na Libanon: Chetiti, Amorejčania, Kanaánčania, Periz­zeji, Chiv­viji a Jebúseji, 2 zhromaždili sa, aby spoločne bojovali proti Jozu­ovi a Iz­raelu. 3 Keď obyvatelia Gibeónu počuli, čo urobil Jozua s Jerichom a s Ajom, 4 po­užili ú­skok: opat­rili sa stravou, na osly naložili staré vrecia a staré, otr­hané a pop­látané kožené mechy na víno, 5 obuli si starú pop­látanú obuv a ob­liek­li si staré šaty. Všetok chlieb, ktorým sa zásobili, bol suchý a po­mr­vený. 6 Tak­to išli k Jozuovi do tábora v Gilgále a po­vedali jemu aj Iz­raelitom: Prišli sme z ďalekej krajiny, uzav­rite s nami zmluvu. 7 Iz­raeliti po­vedali Chiv­vijom: Azda bývate medzi na­mi, ako môžeme s vami uzav­rieť zmluvu? 8 Títo však od­povedali Jozu­ovi: Sme tvojimi služob­ník­mi. Jozua sa ich opýtal: Kto ste a od­kiaľ pri­chádzate? 9 Od­povedali mu: Z ďalekej krajiny pri­chádzajú tvoji služob­níci pre meno Hos­podina, tvoj­ho Boha, lebo sme počuli správu o ňom, o všetkom, čo urobil v Egypte, 10 a o všetkom, čo urobil dvom amorej­ským kráľom za Jor­dánom: chešbón­skemu kráľovi Síchonovi a bášan­skému kráľovi Ógovi v Aštaróte. 11 Pre­to nám naši starší a všet­ci obyvatelia našej krajiny po­vedali: Na­ber­te si po­travy na ces­tu, choďte im na­proti a po­vedz­te im: My sme vaši služob­níci, uzav­rite teraz s nami zmluvu. 12 Toto je náš chlieb. Z domu sme si ho vzali na ces­tu tep­lý, keď sme sa vy­brali k vám, a teraz sa po­zrite, zo­schol a roz­mr­vil sa. 13 Toto sú naše kožené mechy na víno. Keď sme si ich na­pĺňali, boli nové. Po­zrite, sú po­tr­hané. Naše šaty a obuv sú zo­draté od príliš dl­hej ces­ty. 14 Iz­rael­skí muži vzali z ich po­travy, ale ne­pýtali sa na Hos­podinov výrok. 15 Jozua sa s nimi po­koj­ne do­hodol a uzav­rel s nimi zmluvu, že ich nechá žiť, a pred­stavení po­spolitos­ti to prísažne po­tvr­dili. 16 Po troch dňoch od uzav­retia zmluvy sa však do­počuli, že títo ľudia sú zblíz­ka a bývajú upro­stred nich. 17 Nato sa Iz­raeliti vy­dali na ces­tu a na tretí deň prišli k ich mes­tám. Ich mes­tá sú Gibeón, Kefíra, Beerót a Kir­jat-Jearím. 18 Iz­raeliti ich však ne­pobili, lebo pred­stavení po­spolitos­ti pri­sahali na Hos­podina, Boha Iz­raela. Celá po­spolitosť však re­ptala proti pred­staveným. 19 Všet­ci pred­stavení po­vedali celej po­spolitos­ti: Pri­sahali sme na Hos­podina, Boha Iz­raela, pre­to sa ich teraz ne­smieme dot­knúť. 20 Urobiť s nimi môžeme len to, že ich necháme žiť, aby nás nezas­tihol hnev pre prísahu, ktorú sme im dali. 21 Po­tom im pred­stavení po­vedali: Nech ostanú žiť! Stali sa po­tom drevorubačmi a nosičmi vody pre celú po­spolitosť, ako po­vedali pred­stavení. 22 Jozua ich zvolal a pri­hovoril sa im: Prečo ste nás oklamali, keď ste po­vedali, že ste zďaleka, hoci bývate medzi na­mi? 23 Pre­to ste pre­kliati a zo­stanete ot­rok­mi — drevorubačmi a nosičmi vody — pre dom môj­ho Boha. 24 Oni od­povedali Jozu­ovi: Tvojim služob­níkom oznámili, že Hos­podin, tvoj Boh, pri­kázal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi odo­vzdať vám celú krajinu a vy­kynožiť všet­kých obyvateľov krajiny pred vami. Pre­to sme sa pred vami báli o svoje životy a urobili sme to. 25 Teraz sme v tvojej moci. Urob s nami, čo uznáš za dob­ré a správ­ne. 26 On urobil to, že ich vy­tr­hol z rúk Iz­raelitov a ne­pobil ich. 27 Jozua ich v ten deň urobil drevorubačmi a nosičmi vody pre po­spolitosť a pre Hos­podinov ol­tár do­dnes, a to na mies­te, ktoré si vy­berie Hos­podin.

EkumenickýJózua9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček