EkumenickýJózua19

Józua

Šimeónov podiel1 Druhý lós pri­padol Šimeónovi, kmeňu Šimeónov­cov podľa ich rodov. Ich dedičné vlast­níc­tvo bolo medzi dedičným vlast­níc­tvom po­tom­kov Júdov­cov. 2 Za dedičné vlast­níc­tvo do­stali: Beér-Šebu, Šebu, Móladu, 3 Chacar-Šúal, Bálu, Ecem, 4 El­tólad, Betúl, Chor­mu, 5 Cik­lag, Bét-Mar­kabót, Chacar-Súsu, 6 Bét-Lebaót a Šarúchen; trinásť miest aj s ich dedinami. 7 Ajin, Rim­món, Eter a Ášan; štyri mes­tá aj s ich dedinami. 8 Pat­ria im aj všet­ky dediny, ktoré sú okolo tých­to miest až po Baálat-Beér a Rámu v Negeve. To je dedičné vlast­níc­tvo kmeňa Šimeónov­cov podľa ich rodov. 9 Dedičný podiel Šimeónov­cov bol v oblasti Júdov­cov. Keďže podiel Júdov­cov bol príliš veľký, dedičný podiel medzi nimi do­stali aj Šimeónov­ci. Zebúlunov podiel10 Tretí lós pri­padol Zebúlunov­com podľa ich rodov. Územie ich dedičného vlast­níc­tva siahalo po Sárid. 11 Ich hranica vy­stupuje na západ k Marale, dotýka sa Dab­bešetu a po­toka, ktorý je oproti Jok­neámu. 12 Od Sáridu sa stáča smerom k východu k hraniciam Kis­lót-Táboru, po­kračuje do Dáberatu a ide k Jáfii. 13 Od­tiaľ ide ďalej smerom na východ do Gát-Chéferu a Et-Kacínu, po­kračuje do Rim­mónu a stáča sa do Néy. 14 Tam od­bočuje na sever k Channatónu a končí sa v údolí Jif­tach-Él. 15 Pat­rí im aj Kat­tát, Na­halál, Šim­rón, Jídala a Bet­lehem; dvanásť miest aj s ich dedinami. 16 Tieto mes­tá s ich dedinami sú dedičným vlast­níc­tvom Zebúlunov­cov podľa ich rodov. Jissákarov podiel17 Štvr­tý lós pri­padol Jis­sákarov­com podľa ich rodov. 18 Ich územie za­hŕňa: Jez­reel, Kesulót, Šuném, 19 Chafarajím, Šión, Anácharat, 20 Rab­bít, Kišjón, Ebec, 21 Remet, Én-Gan­ním, Én-Chad­dá a Bét-Pac­céc. 22 Hranica sa dotýka Tábora, Šachacímu, Bét-Šemeša a končí sa pri Jor­dáne. Je to šest­násť miest aj s ich dedinami. 23 Tieto mes­tá s ich dedinami sú dedičným vlast­níc­tvom Jis­sákarov­cov podľa ich rodov. Ašérov podiel24 Piaty lós pri­padol kmeňu Ašérov­cov. 25 Ich územie za­hŕňa Chel­kát, Chalí, Beten, Achšáf, 26 Alam­melek, Ameád, Mišál, na západe sa dotýka Kar­melu a rieky Lib­nat. 27 Hranica sa stáča k východu do Bét-Dágona, dotýka sa územia Zebúluna a údolia Jif­tach-Él na severe, po­tom Bét-Émeku, Neíela a po­kračuje doľava ku Kábulu, 28 Eb­rónu, Rechóbu, Cham­mónu a ku Káne až po veľký Sidon. 29 Hranica sa stáča k Ráme až po opev­nené mes­to Týrus; od­tiaľ sa za­táča k Chóse a končí sa pri mori. Pat­rí im ďalej Machaléb, Ak­zíb, 30 It­má, Afék a Rechób; dvad­saťd­va miest aj s ich dedinami. 31 Tieto mes­tá s ich dedinami sú dedičným vlast­níc­tvom Ašérov­cov podľa ich rodov. Naftáliho podiel32 Šies­ty lós pri­padol Naf­táli­ov­com podľa ich rodov. 33 Ich hranica vy­chádza od Chélefu, od duba pri Caanan­núme, cez Adamí-Nekeb a Jab­neel až k Lakkúmu a končí sa pri Jor­dáne. 34 Tam sa stáča od Az­nót-Tábora na západ, od­tiaľ po­kračuje do Chúkoku a na juhu sa dotýka územia Zebúluna. Na západe sa dotýka Ašérov­ho územia a na východe pri Jor­dáne sa dotýka Júdov­ho územia. 35 Opev­nené mes­tá sú: Cid­dím, Cér, Cham­mat, Rak­kat, Kin­neret, 36 Adáma, Ráma, Chacór, 37 Kedeš, Ed­rei, Én-Chacór, 38 Jirón, Mig­dal-Él, Chórem, Bét-Anát a Bét-Šemeš; devät­násť miest aj s ich dedinami. 39 Tieto mes­tá s ich dedinami sú dedičným vlast­níc­tvom Naf­táli­ov­cov podľa ich rodov. Dánov podiel40 Sied­my lós pri­padol kmeňu Dánov­cov podľa ich rodov. 41 Toto je územie ich dedičného vlast­níc­tva: Corea, Eštaól, Ír-Šemeš, 42 Šaalab­bín, Aj­jalón, Jit­la, 43 Elón, Tim­na, Ek­rón, 44 El­teke, Gib­betón, Baálat, 45 Jehúd, Bené-Berak, Gát-Rim­món, 46 Mé-Jar­kón, Rak­kón s územím oproti Jafo. 47 Dánov­com však ich územie ne­stačilo, pre­to šli bojovať proti Lešemu, ob­sadili ho a usadili sa v ňom. Lešemu dali meno Dán podľa mena svoj­ho otca Dána. 48 Tieto mes­tá s ich dedinami sú dedičným vlast­níc­tvom Dánov­cov podľa ich rodov. Jozuov podiel49 Keď Iz­raeliti skončili roz­deľovanie krajiny do dedičného vlast­níc­tva podľa území, dali Jozu­ovi, synovi Núna, dedičný podiel medzi sebou. 50 Na Hos­podinov roz­kaz mu dali mes­to Tim­nat-Serach, ktoré si žiadal na Ef­rajim­skom po­horí. Tam po­stavil mes­to a usadil sa v ňom. 51 Toto sú dedičné vlast­níc­tva, ktoré kňaz Eleazár a Jozua, syn Núna, s predstavenými rodov pri­delili lósom iz­rael­ským kmeňom v Šíle pred Hos­podinom pri vchode do stanu stretávania. Tak­to do­končili roz­delenie krajiny.

EkumenickýJózua19

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček