EkumenickýJózua6

Józua

Pád Jericha1 Jericho sa pred Iz­raelit­mi dô­klad­ne uzav­relo. Ni­kto ne­vychádzal ani ne­vchádzal. 2 Vtedy Hos­podin po­vedal Jozu­ovi: Po­zri, dávam ti do rúk Jericho s jeho kráľom i s udatnými bojov­ník­mi. 3 Ob­kľúčte mes­to a nech ho jeden­krát obídu všet­ci bojov­níci. Toto rob šesť dní. 4 Sedem kňazov nech ne­sie pred ar­chou sedem trúb z baraních rohov. V siedmy deň obíďte mes­to sedemk­rát a kňazi nech trúbia. 5 Keď budú na rohoch zdĺhavo trúbiť a vy budete počuť zvuk trúb, nech všetok ľud spus­tí mohut­ný bojový po­krik. Vtedy sa mest­ské hrad­by zrútia a ľud vy­stúpi do mes­ta, každý rov­no vpred. 6 Vtedy Jozua, syn Núna, zvolal kňazov a po­vedal im: Zdvih­nite ar­chu zmluvy a sedem kňazov nech ne­sie sedem trúb z baraních rohov pred Hos­podinovou ar­chou. 7 Ľudu po­vedal: Choďte a ob­kľúčte mes­to, ozb­rojen­ci nech idú pred Hos­podinovou ar­chou. 8 Stalo sa, ako Jozua roz­kázal ľudu: sedem kňazov, ktorí nies­li pred Hos­podinom sedem trúb z baraních rohov, kráčalo a trúbilo, za­tiaľ čo Hos­podinova ar­cha ich na­sledovala. 9 Ozb­rojen­ci išli pred kňaz­mi, ktorí trúbili na trúbach, a za­dný zá­stup za stáleho trúbenia kráčal za ar­chou. 10 Po­tom Jozua pri­kázal ľudu: Ne­pok­rikuj­te, nech ne­počuť váš hlas, z vašich úst nech ne­vyj­de ani slovo až do dňa, kým vám ne­poviem: Spus­tite bojový po­krik! Po­tom kričte. 11 Po­tom roz­kázal, aby obišli s Hospodinovou ar­chou mes­to. Obišli ho jeden­krát, po­tom prišli do tábora a prenocovali v ňom. 12 Skoro ráno Jozua vstal a kňazi zdvih­li Hos­podinovu ar­chu. 13 Sedem kňazov nies­lo sedem trúb z baraních rohov pred Hos­podinovou ar­chou a ces­tou ne­us­tále trúbilo. Ozb­rojen­ci šli pred nimi a za­dný zá­stup kráčal za stáleho trúbenia za Hos­podinovou ar­chou. 14 Tak­to aj na druhý deň obišli raz mes­to. Po­tom sa vrátili do tábora. Rov­nako to robili šesť dní. 15 V siedmy deň za ran­nej zory vstali a takým is­tým spôsobom obišli mes­to sedemk­rát. Iba v tento deň obišli mes­to sedemk­rát. 16 Keď ho ob­chádzali sied­my raz, kňazi za­trúbili a Jozua po­vedal ľudu: Spus­tite bojový po­krik, lebo Hos­podin vám vy­dal toto mes­to! 17 Mes­to nech pre­pad­ne hubiacej kliat­be. Ono samo so všet­kým, čo je v ňom, pat­rí Hos­podinovi. Nažive má os­tať len ne­vies­t­ka Ráchab a všet­ci, čo sú s ňou v dome, lebo ukryla po­slov, ktorých sme vy­slali. 18 Len sa chráňte toho, čo je pod hubiacou kliat­bou, aby ste jej sami ne­prepad­li, ak by ste vzali niečo z toho, čo je pod hubiacou kliat­bou. Tým by ste uvalili hubiacu kliat­bu na iz­rael­ský tábor a uvr­h­li by ste ho do nešťas­tia. 19 Všet­ko strieb­ro, zlato, bron­zové a želez­né pred­mety sú za­svätené Hos­podinovi. Dáte to k Hospodinovmu po­kladu. 20 Ľud skríkol a vtedy za­zneli aj trúby. Keď ľud počul zvuk trúb, spus­til mohut­ný bojový po­krik a hrad­by sa zrútili. Ľud vstúpil do mes­ta, každý rov­no vpred. Tak­to zau­jali mes­to. 21 Mečom vy­konali hubiacu kliat­bu na všet­kom, čo bolo v meste, na mužoch i ženách, na mladých i starých, na dobyt­ku, ov­ciach i osloch. 22 Dvom mužom však, ktorí vy­zvedali v krajine, Jozua po­vedal: Voj­dite do domu ne­vies­t­ky a vy­veďte ju od­tiaľ so všet­kým, čo má, ako ste jej pri­sahali. 23 Vy­zvedači teda vošli a vy­vied­li Ráchab, jej ot­ca, mat­ku, bratov a všet­ko, čo mala, i celú jej rodinu a ubytovali ich za iz­rael­ským táborom. 24 Mes­to so všet­kým, čo bolo v ňom, vy­pálili. Len strieb­ro, zlato, bron­zové a želez­né pred­mety vložili do po­kladu v Hospodinovom dome. 25 Jozua nechal žiť ne­vies­t­ku Ráchab, jej rodinu i všet­ko, čo mala. Tak zo­stala upro­stred Iz­raelitov do­dnes, lebo ukryla po­slov, ktorých Jozua vy­slal na výz­vedy do Jericha. 26 Vtedy Jozua za­viazal ľud touto prísahou: Pre­kliaty pred Hos­podinom, kto by sa dal do stav­by mes­ta Jericha! Na svojom pr­vorodenom synovi položí jeho zá­klady, na svojom najm­ladšom synovi osadí jeho brány. 27 Hos­podin bol s Jozuom a po­vesť o ňom sa rozšírila po celej krajine.

EkumenickýJózua6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček