EkumenickýJózua24

Józua

Rozlúčková reč v Sícheme1 Jozua zhromaždil všet­ky kmene do Síchemu. Po­volal starších a predákov, sud­cov a správ­cov Iz­raela. Keď sa po­stavili pred Boha, 2 Jozua po­vedal všet­kému ľudu: Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Vaši ot­covia, Terach, otec Ab­rahámov a Náchorov, kedysi bývali za Veľriekou a slúžili iným bohom. 3 Ja som však vy­viedol vášho otca Ab­raháma spoza Veľrieky a pre­viedol som ho celým Kanaánom, rozm­nožil som jeho po­tom­stvo a dal som mu syna Izáka. 4 Izákovi som dal Jákoba a Ézava, Ézavovi som dal do vlast­níc­tva po­horie Seír. Jákob a jeho synovia zišli do Egyp­ta. 5 Po­tom som po­slal Mojžiša a Árona a tres­tal som Egypt svojimi skut­kami. Po­tom som vás vy­viedol. 6 Keď som vašich ot­cov vy­viedol z Egypta, prišli ste k moru. Egypťania prena­sledovali vašich ot­cov s bojovými voz­mi a jazd­cami až k Červenému moru. 7 Keď volali k Hospodinovi, zo­slal mrákavu medzi vás a Egypťanov. Na Egypťanov pus­til more, ktoré ich zalialo. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom. Po­tom ste dl­hý čas bývali na púšti. 8 Uviedol som vás do krajiny Amorejčanov za Jor­dánom. Keď bojovali proti vám, vy­dal som vám ich do rúk. Ob­sadili ste ich krajinu a ja som ich vy­hubil pred vami. 9 Po­tom po­vs­tal moáb­sky kráľ Balák, syn Cip­pórov, a bojoval proti Iz­raelu. Dal za­volať Beórov­ho syna Bileáma, aby vás pre­klínal. 10 Ja som však nech­cel počúvať Bileáma, ale znova a znova som vás žeh­nal a tak som vás vy­tr­hol z jeho ruky. 11 Keď ste prešli cez Jor­dán a prišli k Jerichu, bojovali proti vám Jerišania, Amorejčania, Periz­zeji, Kanaánčania, Chetiti, Gir­gášeji, Chiv­viji a Jebúseji, no ja som ich vy­dal do vašich rúk. 12 Po­slal som pred vami sršne, tie ich vy­hnali spred vás a vy­pudili aj oboch amorej­ských kráľov. Ne­stalo sa to tvojím mečom ani tvojím lukom. 13 Dal som vám krajinu, ktorá vás ne­stála nijakú námahu, mes­tá, ktoré ste ne­stavali a usadili ste sa v nich. Jete z viníc a olív, ktoré ste ne­vysádzali. 14 Pre­to sa teraz boj­te Hos­podina, slúžte mu úp­rim­ne a ver­ne, od­stráňte bohov, ktorým slúžili vaši ot­covia za Veľriekou a v Egypte. Slúžte Hos­podinovi! 15 Ak sa vám ne­páči slúžiť Hos­podinovi, vy­voľte si dnes, komu chcete slúžiť: či bohom, ktorým slúžili vaši ot­covia za Veľriekou, alebo bohom krajiny Amorejčanov, v ktorej bývate. Ja však i môj dom budeme slúžiť Hos­podinovi. 16 Ľud od­povedal: Nech nám ani ne­na­pad­ne opus­tiť Hos­podina a slúžiť iným bohom! 17 Hos­podin je náš Boh. On vy­viedol nás a našich ot­cov z Egypta, z domu ot­roc­tva. Pred našimi očami urobil veľké znamenia a chránil nás po celej ces­te, ktorou sme šli, i medzi všet­kými národ­mi, cez ktoré sme pre­chádzali. 18 Hos­podin vy­hnal spred nás všet­ky národy i Amorejčanov, ktorí bývali v tejto krajine, pred na­mi. Aj my budeme slúžiť Hos­podinovi, lebo on je náš Boh. 19 Vtedy po­vedal Jozua ľudu: Ne­môžete slúžiť Hos­podinovi, lebo on je svätý Boh, žiar­livý Boh, ktorý vám ne­od­pus­tí prie­stup­ky a hriechy. 20 Ak opus­títe Hos­podina a budete slúžiť iným bohom, od­vráti sa a bude s vami zle za­ob­chádzať, zničí vás, hoci pred­tým s vami za­ob­chádzal dob­re. 21 Ľud však od­vetil Jozu­ovi: Nie! My budeme slúžiť Hos­podinovi! 22 Jozua po­vedal ľudu: Vzájom­ne ste si sved­kami, že ste si vy­volili Hos­podina, aby ste mu slúžili. Oni od­povedali: Sme sved­kami. 23 Teraz od­stráňte cudzích bohov, ktorých máte medzi sebou, a na­kloňte svoje srd­ce k Hospodinovi, Bohu Iz­raela. 24 Nato ľud po­vedal Jozu­ovi: Budeme slúžiť Hos­podinovi, nášmu Bohu, a budeme po­slúchať jeho hlas. 25 V ten deň uzav­rel Jozua s ľudom zmluvu, dal mu ustanovenia a práv­ne pred­pisy v Sícheme. 26 Jozua na­písal všet­ky tieto slová do knihy Hos­podinov­ho zákona. Po­tom vzal veľký kameň a po­stavil ho pod dub pri po­svät­nom mies­te Hos­podina. 27 Jozua po­vedal všet­kému ľudu: Hľa, ten­to kameň bude sved­kom proti nám, lebo počul všet­ky reči, ktoré nám po­vedal Hos­podin, a bude sved­kom proti vám, aby ste nezap­reli svoj­ho Boha. 28 Po­tom Jozua pre­pus­til ľud do jeho dedičného vlast­níc­tva. 29 Po tých­to udalos­tiach zo­mrel Jozua, syn Núna, služob­ník Hos­podina. Mal stodesať rokov. 30 Po­chovali ho na území jeho dedičného vlast­níc­tva v Timnat-Serachu na Ef­rajim­skom po­horí sever­ne od vr­chu Gaaš. 31 Iz­rael slúžil Hos­podinovi, kým žil Jozua a starší, ktorí prežili Jozuu a po­znali všet­ky Hos­podinove skut­ky, ktoré vy­konal pre Iz­rael. 32 Jozefove kos­ti, ktoré Iz­raeliti prinies­li z Egypta, po­chovali v Sícheme na po­zem­ku, ktorý kúpil Jákob od Síchemov­ho otca Chamóra za sto kesít. Po­zemok zdedili Jozefovi synovia. 33 Keď zo­mrel Áronov syn Eleazár, po­chovali ho v Gibei, mes­te jeho syna Pin­chása, ktoré do­stal na Ef­rajim­skom po­horí.

EkumenickýJózua24

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček