EkumenickýJózua21

Józua

Léviho podiel1 Vtedy pri­stúpili pred­stavení rodov Lévi­ov­cov ku kňazovi Eleazárovi a k Jozuovi, synovi Núna, a k predstaveným iz­rael­ských kmeňov 2 a toto im po­vedali v Šíle, v Kanaáne: Hos­podin pri­kázal pro­stred­níc­tvom Mojžiša, aby nám dali mes­tá na bývanie a pasien­ky pre náš dobytok. 3 Iz­raeliti dali Lévi­ov­com zo svoj­ho dedičného vlast­níc­tva podľa Hos­podinov­ho roz­kazu tieto mes­tá aj s pasienkami: 4 Lós padol na rody Kehátov­cov a lósom pri­pad­lo Lévi­ov­com, po­tom­kom kňaza Árona, trinásť miest z kmeňa Júdov­ho, Šimeónov­ho a Ben­jamínov­ho. 5 Os­tat­ným Kehátov­com pri­pad­lo lósom desať miest od rodov kmeňa Ef­rajim, Dán a od polo­vice kmeňa Menašše. 6 Geršónov­com pri­pad­lo trinásť miest od rodov kmeňa Jis­sákar, Ašér, Naf­táli a od polo­vice kmeňa Menašše v Bášane. 7 Merári­ov­com pri­pad­lo podľa ich rodov dvanásť miest z kmeňa Rúben, Gád a Zebúlun. 8 Tak­to Iz­raeliti dali lósom Lévi­ov­com tieto mes­tá aj s pasienkami, ako pri­kázal Hos­podin pro­stred­níc­tvom Mojžiša. 9 Z Júdovho a Šimeónov­ho kmeňa dali tieto mes­tá uvedené podľa mena. 10 Keďže pr­vý lós padol spomedzi Lévi­ov­cov na Áronových po­tom­kov z rodov Kehátov­cov, 11 dali im Kir­jat-Ar­bu, mes­to Anákov­ho otca Arbu — to je Heb­ron — na Jud­skom po­horí a pasien­ky okolo neho. 12 No polia toh­to mes­ta aj s jeho dedinami dali Kálebovi, synovi Jefun­neho, do vlast­níc­tva. 13 Po­tom­stvu kňaza Árona dali útočis­kové mes­to pre vrahov Heb­ron aj s jeho pasien­kami, Lib­nu s jej pasien­kami, 14 Jat­tír s jeho pasien­kami, Eštemóu s jej pasien­kami, 15 Cholón s jeho pasien­kami, Debír s jeho pasien­kami, 16 Ajin s jeho pasien­kami, Jut­tu s jej pasien­kami a Bét-Šemeš s jeho pasien­kami; deväť miest od tých­to dvoch kmeňov. 17 Z kmeňa Ben­jamínov­ho im dali Gibeón s jeho pasien­kami, Gebu, s jej pasien­kami, 18 Anatót s jeho pasien­kami, Al­món s jeho pasien­kami — štyri mes­tá. 19 Všet­kých miest po­tom­stva kňaza Árona bolo spolu trinásť aj s pasienkami. 20 Os­tat­ní Kehátov­ci, ktorí pat­rili k léviovským kehátov­ským rodinám, do­stali lósom mes­tá z kmeňa Ef­rajim. 21 Dali im útočis­kové mes­to pre vrahov Síchem s pasienkami na Ef­rajim­skom po­horí, Gézer s jeho pasien­kami, 22 Kib­cajim s jeho pasien­kami, Bét-Chorón s jeho pasien­kami — štyri mes­tá. 23 Z kmeňa Dán im dali El­teke s jeho pasien­kami, Gib­betón s jeho pasien­kami, 24 Aj­jalón s jeho pasien­kami, Gát-Rim­món s jeho pasien­kami — štyri mes­tá. 25 Z územia polo­vice kmeňa Menašše im dali: Taanak s jeho pasien­kami, Jib­leám s jeho pasien­kami — dve mes­tá. 26 Všet­kých miest pre rody os­tat­ných Kehátov­cov bolo desať aj s ich pasien­kami. 27 Geršónov­com z rodov Lévi­ov­cov dali z polovice kmeňa Menašše: útočis­kové mes­to pre vrahov Gólan v Bášane s jeho pasien­kami a Beeštaru s jej pasien­kami — dve mes­tá. 28 Z kmeňa Jis­sákar im dali: Kišjón s jeho pasien­kami, Dáberat s jeho pasien­kami, 29 Jar­mút s jeho pasien­kami a Én-Gan­ním s jeho pasien­kami — štyri mes­tá. 30 Z kmeňa Ašér im dali: Mišál s jeho pasien­kami, Ab­dón s jeho pasien­kami, 31 Chel­kát s jeho pasien­kami a Rechób s jeho pasien­kami — štyri mes­tá. 32 Z kmeňa Naf­táli im dali: útočis­kové mes­to pre vrahov Kedeš v Galilei a jeho pasien­ky, Cham­mót-Dór s jeho pasien­kami a Kar­tán s pasienkami — tri mes­tá. 33 Všet­kých miest Geršónov­cov podľa ich rodov bolo trinásť aj s ich pasien­kami. 34 Rodom os­tat­ných lévi­ov­ských Merári­ov­cov dali zo Zebúlunov­ho kmeňa: Jok­neám s jeho pasien­kami, Kar­tu s jej pasien­kami, 35 Dim­nu s jej pasien­kami a Na­halál s jeho pasien­kami — štyri mes­tá. 36 Z kmeňa Rúben im dali: Becer s jeho pasien­kami, Jah­cu s jej pasien­kami, 37 Kedemót s jeho pasien­kami a Méfaat s jeho pasien­kami — štyri mes­tá. 38 Z kmeňa Gád im dali: útočis­kové mes­to pre vrahov Rámot v Gileáde s jeho pasien­kami, Machanajim s jeho pasien­kami, 39 Chešbón s jeho pasien­kami, Jázer s jeho pasien­kami — spolu štyri mes­tá. 40 Všet­kých miest Merári­ov­cov podľa ich rodov, ktorí ešte os­tali z rodov Lévi­ov­cov, bolo podľa lósu dvanásť. 41 Medzi vlast­níc­tvom Iz­raelitov bolo spolu štyrid­saťosem lévi­ov­ských miest s ich pasien­kami. 42 Každé takéto mes­to po­zos­távalo z mesta a z pasienkov okolo neho. Tak to bolo pri všet­kých tých­to mes­tách. 43 Hos­podin dal Iz­raelitom celú krajinu, ktorú prísažne sľúbil dať ich ot­com. Zau­jali ju a usadili sa v nej. 44 Hos­podin im dal od­počinutie zo všet­kých strán tak, ako prísažne sľúbil ich ot­com, a ni­kto z ich ne­priateľov ne­ob­stál pred nimi. Hos­podin im vy­dal do rúk všet­kých ne­priateľov. 45 Ani slovo sa ne­stratilo z tých dob­rých prísľubov, ktoré dal Hos­podin domu Iz­raela. Všet­ko sa spl­nilo.

EkumenickýJózua21

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček