EkumenickýJózua15

Józua

Júdov podiel1 Podiel, ktorý lósom pri­padol Júdov­com podľa ich rodov, siaha na juh k hraniciam Edómu, k púšti Sín až cel­kom na juh. 2 Jeho južná hranica sa začína od po­brežia Soľného mora, od zálivu, ktorý je ob­rátený na juh. 3 Tiah­ne sa na juh k výstupu Ak­rabím, pre­chádza do Sínu a stúpa od Negevu do Kádeš-Bar­ney. Po­tom pre­chádza pop­ri Chec­róne, stúpa k Addáru a ob­chádza Kar­ku, 4 po­tom pre­chádza do Ac­mónu, siaha až k Egyptskému po­toku a končí sa pri mori. To bude vaša južná hranica. 5 Východ­nou hranicou bude Soľné more až po ús­tie Jor­dána. Na severe sa hranica začína mor­ským zálivom pri ús­tí Jor­dána, 6 stúpa k Bét-Chog­le a pre­chádza sever­ne od Bét-Aráby, stúpa ku skale Rúbenov­ho syna Bóhana. 7 Po­tom hranica stúpa z údolia Áchor k Debíru a za­hýna na sever ku Gil­gálu, ktorý je oproti Adum­mím­skemu svahu južne od po­toka, pre­chádza k vodám Én-Šemeša a vy­bieha k prameňu Rógel. 8 Po­tom hranica stúpa údolím Ben-Hin­nóm južne od hrebeňa Jebúsejov — to je Jeruzalem. Ďalej stúpa na vr­chol kop­ca, ktorý je oproti údoliu Ben-Hin­nóm smerom na západ, na sever­nom kon­ci údolia Refájim. 9 Po­tom hranica za­hýna od vr­chol­ca kop­ca k prameňu vôd Nef­tóach, vy­bieha k mestám po­horia Ef­rón a za­hýna k Baále, to je Kir­jat-Jearím. 10 Od Baály sa hranica otáča na západ k pohoriu Seír, pre­chádza hrebeňom po­horia Jearím od severu — to je Kesalón — klesá k Bét-Šemešu a tiah­ne sa k Timne. 11 Hranica po­tom vy­bieha k severnému hrebeňu Ek­rónu, za­bočuje k Šikrónu, tiah­ne sa k vrchu Baálá, vy­bieha k Jabneelu a končí sa pri mori. 12 Západ­nou hranicou je po­brežie Veľkého mora. Toto je hranica Júdov­cov do­okola podľa ich rodov. 13 Kálebovi, synovi Jefun­neho, dal Jozua podľa Hos­podinov­ho príkazu podiel medzi Júdov­cami: Kir­jat-Ar­bu, mes­to Anákov­ho otca Arbu — to je Heb­ron. 14 Káleb vy­hnal od­tiaľ troch Anákových synov: Šéšaja, Achímana a Tal­maja. 15 Od­tiaľ tiahol na­hor proti Debírčanom. Debír sa pred­tým volal Kir­jat-Séfer. 16 Vtedy Káleb po­vedal: Tomu, kto porazí Kir­jat-Séfer a ob­sadí ho, dám svoju dcéru Aksu za ženu. 17 Ot­níel, syn Kenaza, Kálebov­ho brata, ho ob­sadil, a tak do­stal Aksu za ženu. 18 Keď sa zaňho vy­dala, Ot­níel ju naviedol, aby si od otca žiadala pole. Keď zo­sad­la z osla, Káleb sa jej spýtal: Čo chceš? 19 Ona od­povedala: Daj mi dar. Keď si ma vy­dal do Negevu, daj mi aj pramene vôd. Káleb jej dal Hor­né aj Dol­né pramene. 20 Toto je dedičné vlast­níc­tvo kmeňa Júdov­cov podľa ich rodov. 21 Mes­tá, ktoré pat­ria Júdov­com na juhu až po hranice Edóma, boli: Kab­ceel, Éder, Jágur, 22 Kína, Dimona, Adáda, 23 Kedeš, Chacór, Jit­nán, 24 Zíf, Telem, Bealót, 25 Chacór-Chadat­tá, Kerijót, Chec­rón — to je Chacór — 26 Amám, Šema, Mólada, 27 Chacar-Gad­dá, Chešmón, Bét-Pelet, 28 Chacar-Šúal, Beér-Šeba, Biz­jót­ja, 29 Baálá, Ij­jím, Ecem, 30 El­tólad, Kesíl, Chor­ma, 31 Cik­lag, Mad­man­na, San­san­na, 32 Lebaót, Šil­chím a Ajin-Rim­món; spolu dvad­saťdeväť miest aj s ich dedinami. 33 Na Nížine to boli mes­tá: Eštaól, Corea, Ašná, 34 Záno­ach, Én-Gan­ním, Tap­púach, Énam, 35 Jar­mút, Adul­lám, Sócho, Azéka, 36 Šaarajim, Adítajim, Gedéra a Goderótajim; š­tr­násť miest aj s ich dedinami. 37 Cenán, Chadáša, Mig­dal-Gád, 38 Dileán, Mic­pe, Jok­teel, 39 Lakíš, Boc­kat, Eg­lón, 40 Kab­bón, Lach­más, Kit­líš, 41 Gederót, Bét-Dágon, Na­ama a Mak­kéda; šest­násť miest aj s ich dedinami. 42 Lib­na, Eter, Ášan, 43 Jif­tách, Ašná, Necíb, 44 Keíla, Ak­zíb a Máreša; deväť miest aj s ich dedinami. 45 Ek­rón s osadami a dedinami; 46 od Ek­rónu po more všet­ko, čo leží pri Ašdóde a jeho dedinách. 47 Ašdód s osadami a dedinami, Gaza s osadami a dedinami až po Egypt­ský po­tok, Veľké more s jeho po­brežím. 48 Na po­horí: Šamír, Jat­tír, Sócho, 49 Dan­na, Kir­jat-San­na, to je Debír, 50 Anáb, Eštemó, Aním, 51 Góšen, Cholón a Gílo; jedenásť miest aj s ich dedinami. 52 Arab, Dúma, Ešeán, 53 Jánum, Bét-Tap­púach, Aféka, 54 Chum­tá, Kir­jat-Arba — to je Heb­ron — a Ciór; deväť miest aj s ich dedinami. 55 Maón, Kar­mel, Zíf, Jut­ta, 56 Jez­reel, Jok­deám, Záno­ach, 57 Hak­kajin, Gibea a Tim­na; desať miest aj s ich dedinami. 58 Chal­chúl, Bét-Cúr, Gedór, 59 Maarát, Bét-Anót a El­tekón; šesť miest aj s ich dedinami. 60 Kir­jat-Baál — to je Kir­jat-Jearím — a Rab­ba; dve mes­tá aj s ich dedinami. 61 Na púšti Bét-Arába, Mid­dín, Sechácha, 62 Nibšán, Soľné mes­to a Én-Gedi; šesť miest aj s ich dedinami. 63 Jebúsejov však, ktorí bývali v Jeruzaleme, ne­moh­li Júdov­ci vy­hnať, takže Jebúseji os­tali bývať s Júdovcami do­dnes.

EkumenickýJózua15

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček