EkumenickýJózua1

Józua

Rozkaz prekročiť Jordán1 Po smr­ti Hos­podinov­ho služob­níka Mojžiša oslovil Hos­podin Mojžišov­ho po­moc­níka Jozuu, syna Núna: 2 Môj služob­ník Mojžiš zo­mrel. Vstaň teda, prej­di cez Jor­dán, ty i všetok ten­to ľud, do krajiny, ktorú dávam Iz­raelitom. 3 Dal som vám všet­ko, na čo stúpi vaša noha, ako som to po­vedal Mojžišovi. 4 Od púšte po Libanon a od Veľrieky, rieky Euf­rat, až po Veľké more na západe sln­ka, celá krajina Chetitov, bude vaším územím. 5 Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa ani ťa ne­opus­tím. 6 Buď sil­ný a od­vážny, lebo ty roz­delíš tomuto ľudu do vlast­níc­tva krajinu, ktorú som prísažne sľúbil dať ich ot­com. 7 Len buď sil­ný a veľmi od­vážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti pri­kázal môj služob­ník Mojžiš. Ne­od­boč od neho ani na­pravo, ani naľavo, aby si si roz­um­ne počínal vo všet­kom, čo pod­nik­neš. 8 Nech sa táto kniha zákona ne­vzdiali od tvojich úst. Roz­jímaj však o nej vo dne i v noci, aby si za­chovával všet­ko, čo je v nej na­písané, lebo vtedy sa ti zdarí ces­ta a budeš si počínať roz­um­ne. 9 Pri­kázal som ti pred­sa: Buď sil­ný a od­vážny, ne­strachuj sa a nezúfaj! Veď Hos­podin, tvoj Boh, bude s tebou, kam­koľvek pôj­deš. 10 Jozua po­tom pri­kázal hod­nos­tárom ľudu: 11 Prej­dite cez tábor a pri­kážte ľudu: Na­chys­taj­te si po­traviny, lebo po troch dňoch prej­dete cez Jor­dán, aby ste vošli do krajiny, ktorú vám teraz dáva do vlast­níc­tva Hos­podin, váš Boh, a ob­sadili ju. 12 Rúbenov­com, Gádov­com a polo­vici kmeňa Menaššeho Jozua po­vedal: 13 Pamätaj­te na to, čo vám pri­kázal Hos­podinov služob­ník Mojžiš, keď po­vedal: Hos­podin, váš Boh, vám pri­praví od­počinok a dá vám túto krajinu. 14 Vaše ženy, deti a dobytok zo­stanú v krajine, ktorú vám dal Mojžiš za Jor­dánom, ale vy všet­ci boja­schop­ní muži prej­dite ozb­rojení pred vašimi brat­mi a po­máhaj­te im, 15 kým Hos­podin ne­prip­raví od­počinok vašim bratom i vám, kým ne­ob­sadia krajinu, ktorú im dáva Hos­podin, váš Boh. Po­tom sa môžete vrátiť do vlast­nej krajiny, ktorú vám dal Hos­podinov služob­ník Mojžiš na východe za Jor­dánom, a budete ju vlast­niť. 16 Oni od­povedali Jozu­ovi: Urobíme všet­ko, čo si pri­kázal. Pôj­deme, kam­koľvek nás pošleš. 17 Ako sme po­slúchali Mojžiša, budeme po­slúchať aj teba, len nech je Hos­podin, tvoj Boh, s tebou, ako bol s Mojžišom. 18 Ktokoľvek by sa sprotivil tvoj­mu roz­kazu a ne­pos­lúchol by tvoje slová, nech by si mu roz­kázal čokoľvek, nech zo­mrie. Len buď sil­ný a od­vážny!

EkumenickýJózua1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček