EkumenickýJózua3

Józua

Prechod cez Jordán1 Jozua vstal skoro ráno a s celým Iz­raelom sa po­hol zo Šit­tímu. Prišli k Jordánu a prenocovali tam, prv než sa pre­brodili. 2 Po troch dňoch prešli hod­nos­tári cez tábor 3 a pri­kázali ľudu: Len čo uvidíte ar­chu zmluvy Hos­podina, vášho Boha, i lévi­ov­ských kňazov, ktorí ju ponesú, po­hnite sa zo svoj­ho mies­ta a na­sleduj­te ju. 4 Nech je však medzi vami a ňou vzdialenosť asi dvetisíc lakťov. Ne­smiete sa k nej pri­blížiť, aby ste vedeli, ktorou ces­tou máte ísť, lebo ešte ni­kdy pred­tým ste nešli tou ces­tou. 5 Po­tom Jozua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra vy­koná Hos­podin medzi vami pred­iv­né skut­ky. 6 Jozua po­vedal kňazom: Zdvih­nite ar­chu zmluvy a prej­dite pop­red ľud. Zo­dvih­li teda ar­chu zmluvy a kráčali pred ľudom. 7 Nato po­vedal Hos­podin Jozu­ovi: Dnes ťa začnem vy­vyšovať pred celým Iz­raelom, aby po­znal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. 8 Teraz pri­káž kňazom, ktorí ne­sú ar­chu zmluvy: Keď prídete k brehu Jor­dána, po­stav­te sa do vody. 9 Po­tom Jozua po­vedal Iz­raelitom: Pri­stúp­te a vy­počuj­te slová Hos­podina, vášho Boha. 10 Jozua ďalej po­vedal: Podľa toho po­známe, že je upro­stred nás živý Boh a is­tot­ne vy­ženie pred vami Kanaánčanov, Chetitov, Chiv­vijov, Periz­zejov, Gir­gášejov, Amorejčanov aj Jebúsejov. 11 Po­zrite, ar­cha zmluvy Pána celej zeme pre­chádza pred vami cez Jor­dán. 12 Teraz si vy­ber­te dvanásť mužov z kmeňov Iz­raela, po jed­nom z každého kmeňa. 13 Keď sa v jordánskej vode za­stavia kňazi, ktorí ne­sú ar­chu Pána, Hos­podina celej zeme, voda Jor­dána sa roz­delí a voda tečúca zhora sa po­staví ako hrádza. 14 Keď sa ľud po­hol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jor­dán, kňazi nies­li ar­chu zmluvy pred ľudom. 15 Keď tí, čo nies­li ar­chu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí nies­li ar­chu, vstúpili pri brehu do vody — Jor­dán totiž po celý čas žat­vy pre­plňoval celé svoje riečis­ko —, 16 za­stavila sa voda tečúca zhora a po­stavila sa ako hrádza veľmi ďaleko pri mes­te Ádam, ktoré je pri Car­táne. Voda, čo tiek­la smerom k moru Arába — k Soľnému moru — od­tiek­la a ľud prešiel riečis­kom na­proti Jerichu. 17 Vtedy kňazi, ktorí nies­li ar­chu Hos­podinovej zmluvy, sa pev­ne po­stavili na súši upro­stred Jor­dána a celý Iz­rael pre­chádzal po súši, kým všetok ľud ne­prešiel cez Jor­dán.

EkumenickýJózua3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček