EkumenickýJózua18

Józua

Benjamínov podiel1 Celá po­spolitosť Iz­raelitov sa zhromaždila do Šíla a po­stavila tam stan stretávania po tom, čo sa im krajina pod­dala. 2 Medzi Iz­raelit­mi zo­stalo ešte sedem kmeňov, ktorým ne­pridelili dedičné vlast­níc­tvo. 3 Jozua po­vedal Iz­raelitom: Do­kedy budete váhať s obsadením krajiny, ktorú vám dal Hos­podin, Boh vašich ot­cov? 4 Vy­ber­te si z každého kmeňa troch mužov. Ja ich pošlem, aby prešli krajinou a opísali ju podľa dedičných vlast­níc­tiev a po­tom nech prídu ku mne. 5 Nech si ju roz­delia na sedem dielov. Júda zo­stane na svojom území na juhu a Jozefov dom zo­stane na svojom území na severe. 6 Urob­te roz­pis územia na sedem dielov a dones­te mi ho. Ja vám hodím lós tu pred Hos­podinom, naším Bohom. 7 Leviti totiž ne­majú podiel medzi vami, ale kňazs­tvo Hos­podinovo je ich dedičným vlast­níc­tvom. Gád, Rúben a polo­vica kmeňa Menaššeho do­stali na východe za Jor­dánom dedičné vlast­níc­tvo, ktoré im dal Mojžiš, Hos­podinov služob­ník. 8 Muži sa vy­brali na ces­tu. Jozua im roz­kázal opísať krajinu: Choďte, prej­dite krajinu a opíšte ju, po­tom sa vráťte ku mne a tu v Šíle pred Hos­podinom vám hodím lós. 9 Muži od­išli a prešli krajinou. Za­znamenali do knihy roz­pis podľa miest na sedem čas­tí a prišli k Jozuovi do tábora v Šíle. 10 Jozua im hodil lós pred Hos­podinom v Šíle a roz­delil tam krajinu Iz­raelitom podľa ich rodov. 11 Pr­vý lós padol na kmeň Ben­jamínov­cov podľa ich rodov. Jeho vy­losované územie je medzi územím Júdových a Jozefových po­tom­kov. 12 Na sever­nej strane sa hranica začína pri Jor­dáne, stúpa k horskému hrebeňu sever­ne od Jericha, ďalej stúpa na západ na po­horie a končí sa v púšti pri Bét-Ávene. 13 Od­tiaľ sa hranica tiah­ne k Lúzu, južne od hrebeňa pri Lúze — teda pri Bételi — po­tom zo­stupuje do At­rót-Ad­dáru na po­horie južne od Dol­ného Bét-Chorónu. 14 Tam hranica od­bočuje a ob­racia sa na západ­nú stranu južne od vr­chu, ktorý leží oproti Bét-Chorónu a končí sa pri Kir­jat-Baále — teda pri Kir­jat-Jearíme — mes­te Júdov­cov. To je západ­ná strana. 15 Južná strana sa začína pri Kir­jat-Jearíme, po­tom vy­bieha smerom na západ až po vody Nef­tóachs­kého prameňa. 16 Hranica ďalej zo­stupuje k úpätiu vr­chu, ktorý leží oproti údoliu Ben-Hin­nóm na sever­nom kon­ci doliny Refájov, zo­stupuje do hin­nóm­skeho údolia južne od hrebeňa Jebúsejov a zo­stupuje k prameňu Rógel. 17 Po­tom od­bočuje na sever a po­kračuje až po Én-Šemeš, po­tom vy­bieha ku Gelilótu oproti svahu Adum­mím a zo­stupuje ku skale Bóhana, syna Rúbenov­ho. 18 Po­tom pre­chádza na sever na­proti Arábe a zo­stupuje do Aráby. 19 Ďalej hranica pre­chádza na sever ku hrebeňu Bét-Chog­ly a končí sa pri sever­nom zálive Soľného mora, kde sa doň vlieva Jor­dán. To je južná hranica. 20 Na východ­nej strane bude hranicou Jor­dán. To je hranica okolo dedičného vlast­níc­tva Ben­jamínov­cov podľa ich rodov. 21 Toto sú mes­tá Ben­jamínov­ho kmeňa podľa rodov: Jericho, Bét-Chog­la, Émek-Kecíc, 22 Bét-Arába, Cemárajim, Bétel, 23 Av­vím, Pára, Of­ra, 24 Kefar-Am­móni, Ofni a Geba; dvanásť miest aj s ich dedinami. 25 Gibeón, Ráma, Beerót, 26 Mic­pe, Kefíra, Móca, 27 Re­kem, Jir­peel, Taralá, 28 Céla, Elef, Jebús — teda Jeruzalem — Gibea a Kir­jat-Jearím; š­tr­násť miest aj s ich dedinami. To je dedičné vlast­níc­tvo Ben­jamínov­cov podľa ich rodov.

EkumenickýJózua18

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček