EkumenickýJózua10

Józua

Dobytie južného Kanaánu1 Keď sa do­počul jeruzalem­ský kráľ Adonícedek, že Jozua ob­sadil Aj a vy­konal na ňom kliat­bu — čo urobil s Jerichom a s jeho kráľom, urobil aj s kráľom Aja — a že obyvatelia Gibeónu uzav­reli mier s Izraelom a os­tali medzi nimi, 2 veľmi sa zľakol. Gibeón bol totiž veľkým mes­tom, jed­ným z kráľovských miest. Bol ešte väčší než Aj a všet­ci jeho muži boli hr­dinovia. 3 Pre­to jeruzalem­ský kráľ Adonícedek po­slal heb­ron­skému kráľovi Hóhamovi, jar­mút­skemu kráľovi Pireámovi, lakíšs­kemu kráľovi Jáfi­ovi a eg­lón­skemu kráľovi Debírovi toto po­sols­tvo: 4 Príďte ku mne a po­môžte mi poraziť Gibeón, lebo uzav­rel mier s Jozuom a s Izraelitmi. 5 Nato sa zhromaždili piati amorej­skí králi, kráľ jeruzalem­ský, heb­ron­ský, jar­mút­sky, lakíšs­ky a eg­lón­sky, a pri­tiah­li s celým voj­skom. Utáborili sa oproti Gibeónu a bojovali proti ne­mu. 6 Gibeónčania však po­slali Jozu­ovi do tábora v Gilgále od­kaz: Ne­od­tiah­ni ruku od svojich služob­níkov, rých­lo príď k nám, za­chráň nás a po­môž nám, lebo sa proti nám zo­skupili všet­ci amorej­skí králi, ktorí bývajú na po­horí. 7 Jozua vy­šiel z Gilgálu a s ním všetok boja­schop­ný ľud i všet­ci udat­ní hr­dinovia. 8 Hos­podin po­vedal Jozu­ovi: Neboj sa ich, lebo som ti ich vy­dal do rúk. Ni­kto z nich ne­ob­stojí pred tebou. 9 Jozua ich nečakane pre­padol, celú noc totiž po­chodoval z Gilgálu. 10 Hos­podin ich uviedol do zmät­ku pred Iz­raelom. Pri Gibeóne im pri­pravil ťažkú porážku, prena­sledoval ich ces­tou hore na Bét-Chorón a bil ich až po Azéku a Mak­kédu. 11 Keď sa na úteku pred Iz­raelom do­stali v Bét-Choróne na svah, Hos­podin vr­hal na nich veľké kamene z neba až po Azéku, takže po­mreli. Tých, čo po­mreli od krupobitia kameňov, bolo viac než tých, ktorých Iz­raeliti po­bili mečom. 12 Vtedy, v ten deň, keď Hos­podin vy­dal Amorejčanov Iz­raelitom na ľubovôľu, po­vedal Jozua Hos­podinovi a v prítomnosti Iz­raela zvolal: Sln­ko, za­stav sa v Gibeóne a Mesiac v údolí Aj­jalón! 13 Sln­ko sa za­stavilo a aj Mesiac zo­stal stáť, kým sa ľud ne­pom­stil na svojich ne­priateľoch. Či to nie je na­písané v Knihe úp­rim­ného? Sln­ko sa za­stavilo upro­stred neba a celý deň sa ne­ponáhľalo za­pad­núť. 14 Taký deň nebol ani pred­tým, ani po­tom, aby Hos­podin tak­to vy­počul hlas človeka. Vtedy totiž Hos­podin bojoval za Iz­rael. 15 Po­tom sa Jozua a celý Iz­rael s ním vrátili do tábora v Gilgále. 16 Tí piati králi však ušli a skryli sa v jaskyni Mak­kéda. 17 Nato Jozua do­stal správu: Našlo sa päť kráľov; skrývajú sa v jaskyni pri Mak­kéde. 18 Jozua po­vedal: Pri­vaľte veľké kamene ku vchodu jas­kyne a po­stav­te k nej mužov, aby ich strážili. 19 Vy sa však neza­stavuj­te, prena­sleduj­te svojich ne­priateľov, zničte ich za­dný zá­stup a nedovoľte, aby sa do­stali do svojich miest, lebo Hos­podin, váš Boh, vám ich vy­dal do rúk. 20 Jozua a Iz­raeliti skončili boj ú­pl­nou porážkou a zničením ne­priateľa. Tí však z nich, čo moh­li uj­sť, ušli a do­stali sa do opev­nených miest. 21 Všetok ľud sa po­koj­ne vrátil k Jozuovi do tábora pri Mak­kéde. Ni­kto sa už ne­od­vážil po­vedať niečo proti Iz­raelitom. 22 Vtedy Jozua roz­kázal: Ot­vor­te vchod jas­kyne a pri­veďte tých piatich kráľov ku mne. 23 Urobili to a vy­vied­li k nemu z tej jas­kyne kráľa jeruzalem­ského, kráľa heb­ron­ského, kráľa jar­mút­skeho, kráľa lakíšs­keho a kráľa eg­lón­skeho. 24 Keď tých kráľov pri­vied­li k nemu, Jozua zvolal všet­kých Iz­raelitov a veliteľom bojov­níkov, ktorí prišli s ním, po­vedal: Pri­stúp­te a šliap­nite na šiju tých­to kráľov! Oni pri­stúpili a šliap­li im na šiju. 25 Po­tom im Jozua po­vedal: Neboj­te sa ani sa ne­strachuj­te, buďte sil­ní a od­vážni, lebo toto urobí Hos­podin so všet­kými vašimi ne­priateľmi, proti ktorým bojujete. 26 Po­tom ich dal Jozua za­biť a obesiť na päť stromov. Obesen­ci viseli na stromoch do večera. 27 Pri západe sln­ka ich na Jozu­ov roz­kaz zvesili a hodili do jas­kyne, kde sa pred­tým skrývali. Po­tom na­klád­li ku vchodu jas­kyne veľké kamene, ktoré sú tam do­dnes. 28 Jozua ešte v ten deň ob­sadil Mak­kédu a jej obyvateľov po­bil mečom. Vy­konal na nich kliat­bu a nijakému živému tvoru nedovolil uj­sť. S kráľom Mak­kédy naložil tak, ako naložil s jerišským kráľom. 29 Po­tom Jozua prešiel spolu s celým Iz­raelom z Makkédy do Lib­ny a bojoval proti nej. 30 Aj tú s jej kráľom dal Hos­podin Iz­raelitom do rúk. Bil ich mečom a usmr­til všet­ko živé v meste a žiad­nemu tvoru nedovolil uj­sť. S jej kráľom naložil tak ako s jerišským kráľom. 31 Po­tom prešiel Jozua a celý Iz­rael s ním z Libny do Lakíša, utáboril sa oproti nemu a bojoval proti ne­mu. 32 Hos­podin vy­dal Lakíš do rúk Iz­raela. Iz­rael ho na druhý deň ob­sadil a os­trím meča po­bil všet­ky živé tvory, ako to urobil v Libne. 33 Vtedy prišiel gézer­ský kráľ Hóram Lakíšu na po­moc, ale Jozua ho porazil i s jeho ľudom, takže nezos­tal ni­kto, kto by mohol uj­sť. 34 Jozua prešiel aj s celým Iz­raelom z Lakíša do Eg­lóna, utáborili sa oproti nemu a bojovali proti ne­mu. 35 V ten is­tý deň ho ob­sadili. Bili ich mečom a na všet­kých živých vy­konali kliat­bu tak, ako to urobili s Lakíšom. 36 Po­tom Jozua a celý Iz­rael s ním od­išli z Eglóna do Heb­rona a bojovali proti ne­mu. 37 Ob­sadili ho a mečom po­bili jeho kráľa, všet­ky k nemu pat­riace mes­tá i všet­ko živé v nich. Nenechali ni­koho, kto by mohol uj­sť, tak, ako to urobili s Eglónom. Vy­konali kliat­bu na ňom i všet­kom živom v ňom. 38 Po­tom sa Jozua vrátil aj s celým Iz­raelom do Debíru a bojoval proti ne­mu. 39 Ob­sadil ho i s jeho kráľmi, so všet­kými jeho mes­tami a po­bil ich mečom. Vy­konal v ňom kliat­bu na všet­kom živom a nedovolil ni­komu unik­núť. Ako urobil s Hebronom, Lib­nou a s jej kráľom, tak urobil s Debírom a jeho kráľom. 40 Tak­to porazil Jozua celú krajinu: po­horie aj Negev, nížinu a svahy so všet­kými kráľmi a nenechal ni­koho uj­sť. Na všet­kom živom vy­konali kliat­bu, ako pri­kázal Hos­podin, Boh Iz­raela. 41 Jozua ich po­bil od Kádeš-Bar­ney po Gazu, celú krajinu Góšen po Gibeón. 42 Všet­kých kráľov aj s ich krajinami ob­sadil Jozua naraz, lebo Hos­podin, Boh Iz­raela, bojoval za Iz­rael. 43 Po­tom sa Jozua vrátil s celým Iz­raelom do tábora v Gilgále.

EkumenickýJózua10

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček