EkumenickýJózua5

Józua

Obriezka Izraela1 Keď všet­ci amorej­skí králi, ktorí bývali na západe za Jor­dánom, a všet­ci kanaán­ski králi pri mori počuli, ako Hos­podin vy­sušil pred Iz­raelit­mi vody Jor­dána, až kým ne­prešli, zmalomyseľnelo im srd­ce a stratili pred nimi od­vahu. 2 Vtedy po­vedal Hos­podin Jozu­ovi: Urob si kamen­né nože a znova za­veď ob­riez­ku Iz­raelitov. 3 Jozua si urobil kamen­né nože a ob­rezal Iz­raelitov pri pahor­ku Aralót. 4 Jozua ich ob­rezal z toho dôvodu, že všetok ľud, ktorý vy­šiel z Egypta, všet­ci muži, bojov­níci, po­mreli ces­tou na púšti pri východe z Egypta. 5 Všetok ľud, ktorý vy­šiel, bol ob­rezaný, ale nik z ľudu, ktorý sa narodil ces­tou na púšti pri východe z Egypta, nebol ob­rezaný. 6 Iz­raeliti totiž putovali púšťou štyrid­sať rokov, kým ne­vyhynul všetok ľud, bojov­níci, ktorí vy­šli z Egypta, lebo ne­pos­lúchali Hos­podinov hlas. Hos­podin im totiž pri­sahal, že ne­uvidia krajinu, ktorú Hos­podin prísažne sľúbil ich ot­com, že ju dá nám — krajinu oplývajúcu mliekom a medom. 7 Na­mies­to nich po­stavil ich synov a tých Jozua ob­rezal, lebo boli ne­ob­rezaní. Ces­tou ich totiž ne­ob­rezali. 8 Keď už bol všetok ľud ob­rezaný, zo­stali v tábore, kým sa im rana nezahojila. 9 Po­tom Hos­podin Jozu­ovi po­vedal: Dnes som vás zbavil egypt­skej po­tupy. Pre­to sa to mies­to do­dnes volá Gil­gál. Pascha10 Keď Iz­raeliti táborili v Gilgále, svätili sláv­nosť Pas­chy večer v štrnásty deň toho mesiaca na jerišs­kých stráňach. 11 Na druhý deň po Pas­che jed­li z úrod zeme: nek­vasený chlieb a v ten is­tý deň aj pražené zrno. Pre­tože v tento deň 12 jed­li z plodov zeme, man­na pre­stala. Keďže Iz­raeliti už man­nu ne­mali, v tom roku jed­li z úrod Kanaána. Jozuovo videnie13 Keď bol Jozua pri Jerichu, podíval sa a videl, že oproti nemu stojí nie­kto s vytaseným mečom v ruke. Jozua podišiel k nemu a pri­hovoril sa mu: Pat­ríš k nám alebo k našim ne­priateľom? 14 On od­povedal: Nie tak. Ja som vod­com Hos­podinov­ho voja. Práve teraz som prišiel. Vtedy Jozua padol tvárou na zem, klaňal sa mu a spýtal sa: Čo chce po­vedať môj pán svoj­mu služob­níkovi? 15 Vod­ca Hos­podinov­ho voja po­vedal Jozu­ovi: Vy­zuj sa, lebo mies­to, na ktorom stojíš, je sväté. Jozua tak urobil.

EkumenickýJózua5

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček