EkumenickýJózua12

Józua

Zoznam porazených kráľov1 Toto sú králi krajiny, ktorých Iz­raeliti po­bili a ich zajor­dán­ske územie ob­sadili smerom na východ od po­toka Ar­nón až po vrch Cher­món s celou východ­nou Arábou. 2 Amorej­ský kráľ Síchon, ktorý býval v Chešbóne a vládol od Aróeru, čo leží na brehu po­toka Ar­nón, teda od stredu tej doliny cez polo­vicu Gileádu až po po­tok Jab­bók, ktorý tvorí hranicu s Amónčanmi, 3 cez Arábu až po jazero Kin­neret na východe, po more Aráby, po Soľné more na východe smerom do Bét-Ješimótu a na juhu od Témanu pod úbočie Pis­gy. 4 Toto bolo územie bášan­ského kráľa Óga, ktorý os­tal z Refájov a býval v Aštaróte a v Edrei: 5 ov­ládal po­horie Cher­món, Sal­chu i celý Bášan až po územie Gešúrejov a Maachánčanov, nad polo­vicou Gileádu až po územie chešbón­skeho kráľa Síchona. 6 Hos­podinov služob­ník Mojžiš s Izraelitmi ich po­bil. Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, dal krajinu do vlast­níc­tva Rúbenov­com, Gádov­com a polo­vici kmeňa Menaššeho. 7 Toto sú králi krajiny, ktorých Jozua a Iz­raeliti porazili na druhej, západ­nej, strane Jor­dána od Baál-Gádu v údolí Libanonu až po vrch Chálak, ktorý sa dvíha smerom k Seíru, ktorú dal Jozua do vlast­níc­tva iz­rael­ským kmeňom, každému jeho diel 8 na po­horí, na nížinách, v Arábe, na úbočiach, v púšti a v Negeve v kraji Chetitov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Periz­zejov, Chiv­vijov, Jebúsejov: 9 jeden kráľ Jericha, jeden kráľ Aja, ktorý leží pri Bételi, 10 jeden jeruzalem­ský kráľ, jeden heb­ron­ský kráľ, 11 jeden jar­mút­sky kráľ, jeden lakíšs­ky kráľ, 12 jeden eg­lón­sky kráľ, jeden gézer­ský kráľ, 13 jeden debír­sky kráľ, jeden géder­ský kráľ, 14 jeden chorm­ský kráľ, jeden arád­sky kráľ, 15 jeden lib­nian­sky kráľ, jeden adul­lám­sky kráľ, 16 jeden mak­kéd­sky kráľ, jeden bétel­ský kráľ, 17 jeden tap­púašs­ký kráľ, jeden chéfer­ský kráľ, 18 jeden aféks­ky kráľ, jeden šáron­ský kráľ, 19 jeden mádon­ský kráľ, jeden chacór­sky kráľ, 20 jeden šim­rón-merón­sky kráľ, jeden achšáfs­ky kráľ, 21 jeden taanaks­ký kráľ, jeden megidd­ský kráľ, 22 jeden kedešs­ký kráľ, jeden kráľ Jok­neámu na Kar­meli, 23 jeden kráľ Dóru na Dór­skom náv­rší, jeden kráľ Gojímu v Galilei 24 a jeden tir­can­ský kráľ; spolu trid­saťjeden kráľov.

EkumenickýJózua12

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček