RoháčekSkutky15,6

Skutky 15:6

Skutky apoštolov

Vtedy sa sišli apoštolovia a starší, aby videli a uvážili o tej veci.


Verš v kontexte

5 Ale v­raj povstali nie­ktorí zo sek­ty farize­ov, ktorí uverili, a hovoria, že sa musia ob­rezovať, a že sa im má prikázať, aby za­chovávali zákon Mojžišov. 6 Vtedy sa sišli apoštolovia a starší, aby videli a uvážili o tej veci. 7 A po mnohom do­hadovaní sa po­vs­tal Peter a po­vedal im: Mužovia bratia, vy viete, že si Bôh od dáv­nych dňov vy­volil medzi na­mi, aby skr­ze moje ús­ta počuli po­hania slovo evan­jelia a uverili.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

6 Vtedy sa sišli apoštolovia a starší, aby videli a uvážili o tej veci.

Evanjelický

6 Nato zišli sa apoštolovia a starší, aby uvažovali o tom.

Ekumenický

6 Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otáz­ku pre­skúmali.

Bible21

6 Apošto­lové a starší se tedy seš­li, aby tu věc zváži­li.