RoháčekSkutky15,20

Skutky 15:20

Skutky apoštolov

ale na­písať im, aby sa zdŕžali od pošk­vŕn modiel a od smilstva, od za­duseného a od kr­vi.


Verš v kontexte

19 Pre­to ja súdim ne­znepokojovať tých, ktorí sa z po­hanov ob­racajú k Bohu, 20 ale na­písať im, aby sa zdŕžali od pošk­vŕn modiel a od smilstva, od za­duseného a od kr­vi. 21 Lebo Mojžiš má od dáv­nych po­kolení po mes­tách tých, ktorí ho hlásajú, a číta sa po synagógach každú sobotu.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

20 ale na­písať im, aby sa zdŕžali od pošk­vŕn modiel a od smilstva, od za­duseného a od kr­vi.

Evanjelický

20 ale na­píšeme im, aby sa zdržiavali mod­lár­skych po šk­vŕn, smils­tva a mäsa zo za­duseného a kr­vi.

Ekumenický

20 ale treba im na­písať list, aby sa zdržiavali poškvr­nenia mod­lami, smils­tva, za­duseného a kr­vi.

Bible21

20 Na­piš­me jim však, ať se vy­hýbají mod­lo­s­lužbě, smil­stvu, masu za­rdoušených zvířat a krvi.