EvanjelickýŽalmy46

Žalmy

Hospodin je pevným hradom1 Pre hudob­ný pred­nes. Od Kórachov­cov. Pre vy­soký hlas. Pieseň.
2 Boh nám je útočis­kom a silou, po­mocou v súžení vždy osvedčenou.
3 Pre­to sa nebojíme, keby sa aj pre­vrátila zem a vr­chy klátili sa v srd­ci mora.
4 Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa za­trasú vr­chy jeho vzdutím. Hos­podin moc­nos­tí je s na­mi, hradom pre­pev­ným je nám Boh Jákobov! Sela.
5 Hľa, rieka. .. po­toky jej po­tešujú mes­to Božie, svätyňu príbyt­kov Naj­vyššieho.
6 Boh je v jeho strede, ne­sk­láti sa, Boh po­môže mu na ús­vite.
7 Národy hučali a kráľov­stvá sa za­kolísali, vy­dal svoj hlas a zem sa rozp­lynula.
8 Hos­podin moc­nos­tí je s na­mi, hradom pre­pev­ným je nám Boh Jákobov. Sela.
9 Poďte a hľaďte na skut­ky Hos­podinove! Úžas­né veci spôsobil na zemi!
10 Po koniec zeme za­stavuje voj­ny, luky láme, seká kopije, bojové vozy ohňom spaľuje!
11 Utích­nite a po­znaj­te, že ja som Boh, som vy­výšený medzi národ­mi, vy­výšený na zemi!
12 Hos­podin moc­nos­tí je s na­mi, hradom pre­pev­ným je nám Boh Jákobov. Sela.

EvanjelickýŽalmy46