EvanjelickýŽalmy46,10

Žalmy 46:10

Po koniec zeme za­stavuje voj­ny, luky láme, seká kopije, bojové vozy ohňom spaľuje!


Verš v kontexte

9 Poďte a hľaďte na skut­ky Hos­podinove! Úžas­né veci spôsobil na zemi!
10 Po koniec zeme za­stavuje voj­ny, luky láme, seká kopije, bojové vozy ohňom spaľuje!
11 Utích­nite a po­znaj­te, že ja som Boh, som vy­výšený medzi národ­mi, vy­výšený na zemi!

späť na Žalmy, 46

Príbuzné preklady Roháček

10 Činí voj­nám priet­rž až po koniec zeme; láme lučište a seče kopiju; vozy páli ohňom

Evanjelický

10 Po koniec zeme za­stavuje voj­ny, luky láme, seká kopije, bojové vozy ohňom spaľuje!

Ekumenický

10 za­stavuje voj­ny až po končiny zeme, zlomí luk, poláme kopiju, bojové vozy spáli v ohni.

Bible21

10 Ve všech kon­cích svě­ta boje zastavuje, láme lu­ky, seká kopí, vozy pálí pla­menem.