EvanjelickýŽalmy1

Žalmy

Blahoslavenstvo spravodlivých a záhuba bezbožných1 Blaho­slavený muž, ktorý nechodí podľa rady bez­božníkov , na ces­te hriešnikov ne­stojí a v kruhu po­smievačov ne­sedí,
2 ale v zákone Hos­podinovom má záľubu, o Jeho zákone roz­jíma dňom-nocou.
3 Bude ako strom za­sadený pri vod­ných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lís­tie ne­väd­ne; a všet­ko, čo robí, sa vy­darí.
4 Nie tak bez­božníci; ale sú ako plevy, ktoré vietor roz­vieva.
5 A pre­to ne­ob­stoja bez­božníci na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravod­livých.
6 Lebo vie Hos­podin o ces­te spravod­livých, ale ces­ta bez­božných vedie do záhuby.

EvanjelickýŽalmy1