EvanjelickýŽalmy46,8

Žalmy 46:8

Hos­podin moc­nos­tí je s na­mi, hradom pre­pev­ným je nám Boh Jákobov. Sela.


Verš v kontexte

7 Národy hučali a kráľov­stvá sa za­kolísali, vy­dal svoj hlas a zem sa rozp­lynula.
8 Hos­podin moc­nos­tí je s na­mi, hradom pre­pev­ným je nám Boh Jákobov. Sela.
9 Poďte a hľaďte na skut­ky Hos­podinove! Úžas­né veci spôsobil na zemi!

späť na Žalmy, 46

Príbuzné preklady Roháček

8 Hos­podin Zá­stupov je s na­mi; pev­nou vežou vy­sokou nám je Bôh Jakobov. Sélah.

Evanjelický

8 Hos­podin moc­nos­tí je s na­mi, hradom pre­pev­ným je nám Boh Jákobov. Sela.

Ekumenický

8 Hos­podin zá­stupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. — Sela —

Bible21

8 S ná­mi je Hos­po­din zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův! sé­la