EvanjelickýŽalmy116

Žalmy

Ďakovná pieseň a sľub zachráneného od smrti1 Milujem Hos­podina, lebo počuje hlas môj­ho úpenia;
2 lebo na­klonil ku mne svoje ucho, budem Ho vzývať, po­kiaľ len žijem.
3 Ob­kľúčili ma po­v­razy smr­ti, za­stih­li ma úz­kos­ti zá­hrobia, našiel som súženie a žiaľ.
4 Ale vzýval som meno Hos­podinovo: Ó Hos­podine, za­chráň moju dušu!
5 Milos­tivý je Hos­podin a spravod­livý, náš Boh sa zľutováva.
6 Hos­podin je strážcom pros­tých, slabý som bol - po­mohol mi.
7 Vráť sa, duša moja, na svoj od­počinok, lebo Hos­podin s tebou dob­re naložil.
8 Lebo si vy­tr­hol moju dušu zo smr­ti, oči od sĺz a nohy od pádu.
9 Pred Hos­podinom budem chodiť v krajinách života.
10 Veril som, pre­to som hovoril: Som veľmi po­korený!
11 Vo svojej skľúčenos­ti som po­vedal: Každý človek je klamár!
12 Čím sa od­mením Hos­podinovi za všet­ky Jeho dob­ro­denia voči mne?
13 Po­z­dvih­nem kalich spasenia a vzývať budem meno Hos­podinovo.
14 Ja spl­ním svoje sľuby Hos­podinovi pred všet­kým Jeho ľudom.
15 Veľmi vzác­na je v očiach Pánových sm­rť Jeho po­božných.
16 Ach, Hos­podine, som Tvojím sluhom, som Tvojím sluhom, synom Tvojej služob­nice; uvoľnil si mi putá.
17 Prinášam Tebe obeť vďaky a vzývať budem meno Hos­podinovo.
18 Spl­ním svoje sľuby Hos­podinovi pred všet­kým Jeho ľudom
19 v ná­dvoriach domu Hos­podinov­ho i v tvojom strede, Jeruzalem. Haleluja!

EvanjelickýŽalmy116