EvanjelickýŽalmy46,11

Žalmy 46:11

Utích­nite a po­znaj­te, že ja som Boh, som vy­výšený medzi národ­mi, vy­výšený na zemi!


Verš v kontexte

10 Po koniec zeme za­stavuje voj­ny, luky láme, seká kopije, bojové vozy ohňom spaľuje!
11 Utích­nite a po­znaj­te, že ja som Boh, som vy­výšený medzi národ­mi, vy­výšený na zemi!
12 Hos­podin moc­nos­tí je s na­mi, hradom pre­pev­ným je nám Boh Jákobov. Sela.

späť na Žalmy, 46

Príbuzné preklady Roháček

11 a hovorí: Pre­staňte a vedz­te, že ja som Bôh a budem vy­výšený medzi národami, budem vy­výšený na zemi.

Evanjelický

11 Utích­nite a po­znaj­te, že ja som Boh, som vy­výšený medzi národ­mi, vy­výšený na zemi!

Ekumenický

11 Pre­staňte! Uznaj­te, že ja som Boh! Som vy­výšený medzi národ­mi, som vy­výšený na zemi.

Bible21

11 Přestaň­te! Věz­te, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na ze­mi!