EvanjelickýŽalmy17

Žalmy

Modlitba nevinne prenasledovaného1 Dávidova mod­lit­ba. Čuj, Hos­podine, spravod­livú vec! Po­zoruj môj nárek! Na­slúchaj mojej mod­lit­be z úst, ktoré ne­klamú!
2 Od Teba nech vy­j­de súd o mne, nech Tvoje oči vidia, čo je správ­ne.
3 Pre­skúmal si mi srd­ce, pre­hliadol ma v noci, pre­skúšal si ma, no nič nenachádzaš; zau­mienil som si, že sa moje ús­ta ne­preh­rešia.
4 Podľa slova Tvojich úst pri ľud­ských činoch chránil som sa chod­níkov násil­níc­kych.
5 Po Tvojich ces­tách pev­ne kráčam; a nek­látia sa moje kroky.
6 K Tebe volám, lebo ma vy­počuješ, Bože; ó, na­kloň ku mne svoje ucho, počuj moju reč!
7 Pred­iv­ne do­káž svoju milosť, zá­chran­ca tých, čo sa pred protiv­ník­mi utiekajú pod Tvoju pravicu.
8 Chráň ma ako zrenicu oka! Ukry ma v tôni svojich krídel
9 pred bez­božník­mi, čo pášu na mne násilie, pred mojimi ne­priateľmi, čo ma dych­tivo ob­kľučujú!
10 Svoje srd­ce bez­cit­ne uzav­reli; ich ús­ta pyšne hovoria.
11 Stopujú nás, teraz nás ob­kľučujú; oči si upierajú, aby nás zrazili k zemi.
12 Podobajú sa levovi, čo by chcel tr­hať; levíčaťu, čo sedí v ú­krytoch.
13 Po­vs­taň, ó Hos­podine, predíď ho a zraz! Svojím mečom za­chráň mi život pred bez­božníkom
14 a svojou rukou, Hos­podine, pred mužmi, pred mužmi toh­to sveta, ktorých podiel je v tom­to živote, Ty im zo svojich zásob na­plň brucho; nech sa ich synovia na­sýtia a zvyšok zanechajú svojim deťom.
15 Ja ospravedl­nený uzriem Tvoju tvár, keď sa pre­budím, na­sýtim sa Tvojím ob­razom.

EvanjelickýŽalmy17