EvanjelickýŽalmy23

Žalmy

Dobrý pastier1 Žalm Dávidov. Hos­podin je môj pas­tier, nebudem mať nedos­tat­ku.
2 Na pas­tvách zelených ma pasie a k vodám os­viežujúcim ma pri­vádza.
3 Dušu mi občer­stvuje, po spravod­livých ces­tách vodí ma pre svoje meno.
4 Keby som kráčal hoci tem­ným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma po­tešujú.
5 Stôl mi pre­stieraš pred mojimi protiv­ník­mi, hlavu mi po­mazávaš olejom, je pre­pl­nený kalich môj.
6 Len dob­rota a milosť bude ma sprevádzať po všet­ky dni môj­ho života a bývať budem v dome Hos­podinovom dl­hé časy.

EvanjelickýŽalmy23