EvanjelickýŽalmy112

Žalmy

Požehnanie verných1 Haleluja! Blaho­slavený každý, kto sa bojí Hos­podina a v Jeho príkazoch má veľkú záľubu.
2 Mohut­né bude jeho po­tom­stvo na zemi a statočných rod bude požeh­naný.
3 Hoj­nosť a bohat­stvo sú v jeho dome a jeho spravod­livosť tr­vá naveky.
4 Statočným za­svit­ne svet­lo v tme; on je milos­tivý, súcit­ný a spravod­livý.
5 Dob­re je tomu, kto sa zľutúva a požičiava a veci spravuje si podľa práva.
6 Lebo sa ni­kdy ne­sk­láti; v pamäti večnej bude spravod­livý.
7 Nebojí sa planej správy; pev­né je jeho srd­ce; dúfa v Hos­podina.
8 Ne­och­vej­né je jeho srd­ce; nebojí sa, kým ne­uz­rie pád svojich protiv­níkov.
9 Roz­sýpa šted­ro, dáva chudob­ným, jeho spravod­livosť tr­vá naveky; jeho roh vy­výši sa v sláve.
10 Uzrie to bez­božník a na­hnevá sa, zašk­rípe zubami a po­minie sa. Tak túžba bez­božníkov vy­j­de naz­mar.

EvanjelickýŽalmy112