EvanjelickýŽalmy83

Žalmy

Prosba Izraela proti nepriateľom1 Pieseň. Žalm Ásáfov.
2 Bože, nedop­raj si po­koja, ne­mlč a ne­od­počívaj, ó Bože!
3 Lebo, hľa, zúria Tvoji ne­priatelia a hlavu dvíhajú tí, čo Ťa nenávidia.
4 Proti Tvoj­mu ľudu chys­tajú ľs­tivé plány, radia sa proti Tvojim chránen­com.
5 Hovoria: Poďte, vy­hub­me ich, aby neboli národom, aby sa ne­spomínalo viac meno Iz­raela!
6 Lebo jed­nomyseľne sa radia: uzavierajú zmluvu proti Tebe
7 stany Edómu a Iz­mael­cov, Móáb a Hagar­ci,
8 Gebal, Am­món a Amálék, Filištín­sko s obyvateľmi Týru.
9 Aj Asýria sa k nim pri­pojila, po­moc­ným ramenom sa stali synom Lótovým. Sela.
10 Nalož s nimi ako s Mid­jánom, ako so Síserom, ako s Jábínom pri po­toku Kíšóne,
11 ktorí boli vy­hubení v Én-Dóre a stali sa hnojom zeme.
12 S ich vznešenými nalož ako s Órébom a Zeébom, ako so Zebachom a Cal­mun­nom, so všet­kými ich šľach­tic­mi,
13 ktorí hovorili: Za­ber­me si Božie príbyt­ky!
14 Bože, nalož s nimi ako s chumáčom buriny, ako s plevami vo vet­re.
15 Ako oheň spaľuje les a plameň vr­chy zažíha,
16 tak ich svojou búr­kou prena­sleduj a svojou po­vích­ricou predes!
17 Na­plň im tváre po­tupou, aby hľadali Tvoje meno, Hos­podine!
18 Nech sa han­bia a desia na večité veky, nech sa čer­venajú a zhynú.
19 Nech zvedia, že Ty, čo máš meno Hos­podin, na celej zemi sám si Naj­vyšší!

EvanjelickýŽalmy83