EvanjelickýŽalmy10

Žalmy

Volanie o pomoc proti násilníkom1 Ó Hos­podine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia?
2 Bez­božný v pýche trápi bied­neho. Nech sa chytia v ú­kladoch, ktoré vy­mys­leli.
3 Lebo sa honosí bez­božník svojimi chúťkami a lakomec sa rúha, po­hŕdajuc Hos­podinom.
4 Bez­božník vo svojej na­mys­lenos­ti Ho nehľadá. Všet­ky jeho myšlien­ky sú: Niet Boha!
5 Ús­pešné sú jeho ces­ty v každý čas. Tvoje súdy sú preň pri­vysoké, sop­tí proti všet­kým svojim protiv­níkom.
6 Húta si v srd­ci: Ne­poh­nem sa! Z po­kolenia na po­kolenie ne­stíha ma nešťas­tie.
7 Ús­ta má pl­né kliat­by, klamu, ú­tlaku; pod jazykom má trápenie a ne­právosť.
8 Sedáva na po­striežke v dedinách a taj­ne vraždí ne­vin­ného, oči mu strieh­nu na nešťast­ného.
9 V ú­kryte číha ako lev vo svojej húšti; číha, aby bied­neho sch­vátil; chudáka sa zmoc­ní, keď ho stiah­ne do svojej siete.
10 Schúlený krčí sa a húf nešťast­níkov padá do jeho moci.
11 Húta si v srd­ci: Boh už za­budol; skrýva si tvár, ni­kdy to ne­uvidí.
12 Ó Hos­podine, Bože, po­vs­taň, zdvih­ni svoju ruku! Nezabúdaj na ubiedených!
13 Prečo má bez­božník po­hŕdať Bohom a mys­lieť v srd­ci: Tres­tať nebudeš!?
14 Ty vidíš, veď Ty hľadíš na trápenie i žiaľ, aby si to vzal do ruky; Tebe to porúča nešťast­ník, sirota: Ty si bol ich po­moc­níkom.
15 Polám rameno bez­božníka, zlosyna, po­tres­taj jeho bez­božnosť, až ju viac nenáj­deš.
16 Hos­podin je kráľom na večné veky; po­hania zmiz­li z Jeho krajiny.
17 Počul si túžbu po­kor­ných, ó Hos­podine; utvr­dzuješ im srd­ce, ucho na­kláňaš,
18 aby si pri­slúžil právo sirote a ubitému, aby po­zem­ský človek už viac ne­na­háňal strach.

EvanjelickýŽalmy10