EvanjelickýŽalmy34

Žalmy

Vďaka Bohu za ochranu1 Dávidov. Keď sa Dávid robil po­mäteným pred Abímelechom, ktorý ho odo­hnal, takže od­išiel.
2 Dob­rorečiť budem Hos­podinovi v každom čase, nech je chvála o Ňom ne­pres­taj­ne v mojich ús­tach.
3 Nech sa mi chváli duša Hos­podinom, nech čujú po­kor­ní a za­radujú sa!
4 Zvelebuj­te so mnou Hos­podina a spoločne vy­vyšuj­me Jeho meno!
5 Hľadal som Hos­podina a vy­slyšal ma i vy­tr­hol ma zo všet­kých mojich hrôz.
6 Tí, čo na Neho hľadia, zažiaria, tvár sa im nezapýri.
7 Ten­to úbožiak volal, Hos­podin ho počul a po­mohol mu zo všet­kých jeho súžení.
8 An­jel Hos­podinov táborí vôkol tých, čo sa Ho boja, a za­chraňuje ich.
9 Okús­te a spoz­naj­te, že dob­rý je Hos­podin! Blaho­slavený je muž, čo dúfa v Neho!
10 Boj­te sa Hos­podina, Jeho svätí, lebo ne­majú nedos­tat­ku, čo sa Ho boja.
11 Levíčatá biedia a hladujú, ale tí, ktorí Hos­podina hľadajú, ne­majú nedos­tat­ku v ničom dob­rom.
12 Poďte, synovia, a počúvaj­te ma, Hos­podinovej báz­ni chcem vás vy­učovať.
13 Kto je ten muž, čo má rád život, ktorý miluje dni a užívať chce dob­ré veci?
14 Chráň si jazyk pred zlým a svoje pery od lživých rečí;
15 od­stúp od zlého a rob dob­re, hľadaj po­koj a snaž sa oň!
16 Hos­podinove oči upreté sú na spravod­livých a Jeho uši na ich volanie.
17 Tvár Hos­podinova je proti zločin­com, aby ich pamiat­ku vy­hladil zo zeme.
18 Keď spravod­liví kričia, Hos­podin ich počuje, zo všet­kých súžení ich vy­tr­huje.
19 Blíz­ky je Hos­podin tým, čo sú skrúšeného srd­ca, a po­máha tým, čo sú ubitého ducha.
20 Mnoho bied má spravod­livý, lež zo všet­kých ho vy­tr­huje Hos­podin.
21 Ochráni všet­ky jeho kos­ti, ani jed­na z nich nebude zlámaná.
22 Nešťas­tie usmr­tí bez­božného a pykať budú tí, čo nenávidia spravod­livého.
23 Hos­podin vy­kúpi dušu svojich sluhov a z tých, čo v Neho dúfajú, nik pykať nebude.

EvanjelickýŽalmy34