EvanjelickýŽalmy114

Žalmy

Hospodinove divy pri vychádzaní z Egypta1 Keď Iz­rael vy­chádzal z Egyp­ta a Jákobov dom z ľudu cudzej reči,
2 Júda sa Mu stal svätyňou, Iz­rael Jeho vladár­stvom.
3 More to videlo a utiek­lo; Jor­dán sa na­späť ob­rátil;
4 vr­chy po­skakovali ako barany, pahor­ky ako jahňatá.
5 Čo ti je, more, že si utekalo? Čo, Jor­dán, že si sa späť ob­rátil?
6 Vr­chy, prečo ste po­skakovali ako barany? A pahor­ky ako jahňatá?
7 Chvej sa, zem, pred Pánom, pred Bohom Jákobovým!
8 On skalu na jazero pre­menil a kremeň na pramene vôd.

EvanjelickýŽalmy114