EvanjelickýŽalmy140

Žalmy

Prosba o záchranu pred zákernými ohováračmi1 Pre hudob­ný pred­nes. Žalm. Dávidov.
2 Zbav ma, ó Hos­podine, zlého človeka a za­chráň ma pred násil­níkom.
3 Mys­lia len na zlé v srd­ci, každý deň vy­volávajú boje.
4 Jazyk si os­tria ako had; jed zmije majú na perách. Sela.
5 Ó Hos­podine, uchovaj ma od rúk bez­božníka, za­chovaj ma pred násil­ník­mi, čo za­mýšľajú pod­raziť mi nohy.
6 Pyšní mi na­stavili skrytú pas­cu, slučky, kraj ces­ty siete roz­tiah­li, položili mi osíd­la. Sela.
7 Hovorím Hos­podinovi: Ty si Boh môj; počuj hlas môj­ho úpenia, ó Hos­podine!
8 Ó Hos­podine, Pane, sila mojej spásy, hlavu mi pri­krývaš v deň boja.
9 Ó Hos­podine, ne­sp­lň žiadosť bez­božnému, nedaj zdariť sa jeho ú­kladu. Sela.
10 Hlavu tých, čo ma ob­kľučujú, nech po­kryje nešťas­tie pri­volané perami.
11 Nech prší na nich žeravé uhlie! Vrh­ni ich do hl­bín, aby ne­povs­tali!
12 Ohovárač ne­ob­stojí v krajine; násil­níka nech stíha nešťas­tie, aby padol.
13 Viem, že Hos­podin roz­rieši spor bied­neho a chudob­ným do­pomôže k právu.
14 Len spravod­liví budú oslavovať Tvoje meno, úp­rim­ní budú pre­bývať pred Tvojou tvárou.

EvanjelickýŽalmy140